1. Indledning

Disse Almindelige Vilkår (AV) regulerer brugen af den aftalte software og helt eller delvist integrerede tillægstjenester, samlet set betegnet som Tjenesterne i det efterfølgende. Tjenesterne stilles til rådighed af Lime Technologies Denmark A/S (Lime Technologies). Kunden køber adgang til Tjenesterne direkte fra Lime Technologies. Disse AV gælder mellem Kunden og Lime Technologies og regulerer Lime Technologies forpligtelser over for Kunden og vedkommendes forpligtelser som Kunde og Bruger af tjenesterne. I AV optræder begreber med store begyndelsesbogstaver. I de tilfælde, hvor begreberne ikke er defineret direkte i teksten, kan definitionerne forefindes under punkt 21.

Kunden får adgang til Tjenesterne, når disse AV er accepteret, hvilket sker i sammenhæng med, at aftalen underskrives.

AV gælder, uanset om softwaren er stillet til rådighed omkostningsfrit eller mod vederlag.

2. Meddelelser

Meddelelser og information om Tjenesterne afleveres via Tjenesten, alternativt som meddelelser i Tjenesternes brugerflade. Meddelelser kan også blive angivet på den relevante hjemmeside.

Meddelelser kan betragtes som afleveret, når de publiceres. Eksempler på meddelelser er informationer om driftsforstyrrelser, nye versioner, øvrige informationer om softwaren, support eller ændringer i vilkår. Lime Technologies kan på eget initiativ også fremsende meddelelser via e-mail eller post. I disse tilfælde er meddelelsen at betragte som afleveret, når den afsendes fra Lime Technologies.

Meddelelsen træder straks i kraft, hvis ikke andet er angivet specifikt i meddelelsen.

Meddelelser fra Kunden til Lime Technologies angående AV kan i første omgang fremsendes via e-mail til adressen, der er oplyst på Lime Technologies hjemmeside. Åbningstiden er mandag til fredag kl. 08:00-17:00 på telefonnummeret, der er oplistet på Lime Technologies hjemmeside.

3. Abonnementsaftale

Tjenesterne stilles til rådighed som “Software-as-a-Service” (SaaS), hvor Kunden køber et abonnement for Tjenesterne og en ret til at anvende disse på den måde, som det fremgår af AV. Alle dele af Tjenesterne reguleres af AV, inkl. de dele, som tilføjes, tilkøbes eller tages i brug på et senere tidspunkt.

Kunden har en begrænset, opsigelig og ikke-eksklusiv licens, som ikke kan overdrages. Denne licens giver adgang til at benytte Tjenesterne i henhold til AV for Kundens interne forretningsvirksomhed mod vederlag i henhold til den til enhver tid gældende prisliste eller ifølge aftale. Betalingen af vederlaget i henhold til aftale og opfyldelse af AV er en nødvendig forudsætning for retten til at anvende Tjenesterne.

Tjenesterne stilles til rådighed i nuværende stand. Retten til at anvende Tjenesterne er ikke afhængig eller sker på vilkår af en bestemt version af Tjenesterne eller funktion på et givent tidspunkt, men giver adgang til og ret til at anvende Tjenesterne, således som de stilles til rådighed på ethvert givent tidspunkt. Rådigheden af Tjenesterne er ikke under vilkår af levering af kommende versioner eller funktionaliteter og er heller ikke afhængig af publikationer, materiale eller kommentarer vedrørende det samme, som udarbejdes af eller for Lime Technologies.

Lime Technologies forbeholder sig retten til at stille tjenesterne til rådighed fra et andet land.

Lime Technologies forbeholder sig retten til efter forgodtbefindende at foretage forbedringer, tilføjelser, ændringer eller fjerne funktionaliteter samt korrigere fejl eller mangler i Tjenesterne. Lime Technologies frasiger sig ansvaret, som hidrører fra sådanne aktiviteter. Om en sådan ændring, mod forventning, sætter funktionerne ud af spil eller fjerner en funktion, som udgør en væsentlig del af Tjenesterne, permanent, har Kunden ret til at afslutte abonnementet med øjeblikkelig virkning. Kunden har derved ret til en proportionel reduktion i de i forvejen pålagte vederlag i relation til den eller de dele af Tjenesterne, som bliver påvirket.

Lime Technologies forbeholder sig retten til med 60 dages varsel at ændre i vilkårene for AV samt øvrige vilkår for levering af Tjenesterne. Hvis Kunden ikke accepterer en sådan ændring, kan abonnementet på Tjenesterne opsiges i henhold til punkt 9 i disse AV. Kunden har ret til en proportionel reduktion i vederlaget for de ydelser, som således ikke kan benyttes af Kunden.

Lime Technologies har ret til at hyre underleverandører for at opfylde Lime Technologies forpligtelser i henhold til aftalen. Lime Technologies har ansvaret for udførelsen af de aftaleforpligtelser, som udføres af underleverandører, som blev de udført af Lime Technologies selv.

Ved annullering af ordrer efter underskrevet aftale forbeholder Lime Technologies sig retten til at fakturere de faktiske omkostninger samt 25 % af startafgiften og abonnementsafgiften de første 12 måneder.

Kunden har under ingen omstændigheder ret til at overføre eller overlade, helt eller delvist, licensen for Tjenesterne til en tredjepart, (omfatter, men er ikke begrænset til fusioner og fissioner, konkurs, ændring af ejerskabsforhold eller kontrol eller til nærliggende selskab), med mindre der er indhentet en skriftlig godkendelse fra Lime Technologies forinden.

4. Brugsret

Når Kunden har købt et abonnement til Tjenesterne og accepteret AV, får Kunden ret til at anvende Tjenesterne inden for abonnementstiden for så mange Brugere, som Kunden har købt abonnement til. Kunden kan efter eget valg tilkøbe ret til, at flere Brugere anvender Tjenesterne eller ret til helt eller delvist at anvende integrerede tillægstjenester i henhold til de til enhver tid gældende prislister eller aftaler.

Kun Brugere med et betalt og gyldigt abonnement har ret til at anvende Tjenesterne. Brugerlicenser udfærdiges til særskilt navngivne Brugere. Brugerkontoen oprettes og administreres af Kunden. Brugerlicenser må ikke deles og anvendes af flere end én Bruger, men Kunden kan frit overføre en brugerlicens fra en Bruger til en anden. Lime Technologies forbeholder sig retten til at kontrollere antallet af udnyttede brugerlicenser.

Hver Bruger er ansvarlig for tavshedspligten og rigtigheden i forhold til loginoplysninger og anden kontoinformation. Kunden og/eller Brugeren skal informere Lime Technologies med det samme, hvis der sker en ubehørig adgang til loginoplysninger.

Kunden anerkender, at brugen af Tjenesterne forudsætter at kunden har anskaffet eller på anden måde har adgang til den software, det udstyr og de kommunikationstjenester, som kræves for at benytte Tjenesterne.  Den software, det udstyr og de kommunikationstjenester, der kræves, fremgår af Lime Technologies hjemmeside eller meddeles af Lime Technologies ved forespørgsel.

Brugere må ikke overføre virus, orme eller skadelige koder af nogen slags til Tjenesterne eller ved at bruge Tjenesterne. Tjenesterne må ej heller benyttes til illegale eller ubehørige formål. Brugere må ikke bryde loven inden for de relevante jurisdiktioner, inkl., men ikke begrænset til lovgivning om ophavsret eller overførsel af truende, krænkende, æreskrænkende eller på anden vis stødende data til Tjenesterne.

5. Opstart af Tjenesterne

Lime Technologies skal stille Tjenesterne til rådighed for Kunden fra og med Startdagen, hvilket sker ved, at Lime Technologies stiller loginoplysninger til rådighed for Kunden og/eller eventuelt andre anvisninger. Startdagen indtræder, når Lime Technologies har stillet de fornødne loginoplysninger og andre anvisninger i henhold til adgang til Tjenesterne til rådighed for Kunden, uden krav på nogen specifik godkendelse fra Kunden. Tillægstjenesterne kan gøres tilgængelige på et separat tidspunkt. Dette påvirker ikke Startdagen.

6. Begrænsninger i Tjenesterne

Den maksimale lagring for Kunden i Tjenesternes grundudformning vil fremgå af Lime Technologies hjemmeside. Kontakt Lime Technologies for tilbud, hvis der er behov for yderligere kapacitet.

7. Databehandling og integritet

7.1 Behandling af personoplysninger

Lov om behandling af personoplysninger stiller krav om oprettelse af skriftlige aftaler, når en anden end den dataansvarlige har adgang til personoplysningerne. Denne aftale udgør en integreret del af den forhåndenværende tjenesteaftale mellem parterne for de tjenester, som indebærer, at Lime Technologies som databehandler skal behandle personoplysningerne på vegne af Kunden. Aftalen gælder så længe databehandleren behandler personoplysninger på vegne af den dataansvarlige, der i dette tilfælde er lig med Kunden.

Databehandleren og den eller de personer, som arbejder under dennes ledelse, må udelukkende behandle personoplysningerne i henhold til de instruktioner, som er oplistet i aftalen, eller som må anses at følge af de respektive tjenester, eller som fra tid til anden leveres af den dataansvarlige.

Databehandleren skal behandle personoplysninger på udstyr, som fysisk befinder sig inden for EU/EES eller et tredje land, godkendt af EU-kommissionen.

Hvis den registrerede, Datatilsynet eller en anden tredjepart anmoder om information fra databehandleren, som vedrører behandling af personoplysninger, skal vedkommende henvise til den dataansvarlige.

Så vidt andet ikke følger af lov eller myndigheders påbud, har databehandleren ikke ret til at videregive personoplysninger eller anden information om behandlingen af personoplysninger uden en udtrykkelig instruktion fra den dataansvarlige. Databehandleren har ikke ret til at foretræde som den dataansvarlige eller agere på vegne af den dataansvarlige over for Datatilsynet, anden myndighed eller en tredjepart.

Databehandleren skal foretage de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at personoplysningerne hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med loven.

Den dataansvarlige har ret til – for egen regning eller gennem en tredjepart – at kontrollere, om databehandleren følger denne aftale. Databehandleren skal omkostningsfrit give den dataansvarlige den bistand, der er påkrævet. Finder den dataansvarlige mangler, og er rettelserne ikke foretaget inden 30 dage efter en skriftlig anmodning, har den dataansvarlige ret til at opsige aftalen for de respektive tjenester samt denne aftale med umiddelbar virkning.

Databehandleren har ret til at anvende underleverandører til behandling af personoplysninger og skal under sådanne omstændigheder indgå aftaler med underleverandørerne, som pr. minimum definerer de samme vilkår som følger af denne aftale, og underleverandørernes forpligtelserne over for den dataansvarlige, herunder at underleverandøren omkostningsfrit giver den dataansvarlige lov til at udføre de fornødne inspektioner af behandlingen. Anvendes der underleverandører, skal databehandleren altid give adgang til en aktuel liste over disse.

Finder den dataansvarlige mangler i behandlingen hos underleverandøren, eller lever underleverandøren på anden vis ikke op til sine forpligtelser i henhold til den indgået aftale, har den dataansvarlige ret til at bede databehandleren udskifte underleverandøren snarest muligt for den dataansvarliges regning. Denne opsigelse sker gennem en skriftlig anmodning til databehandleren. Hvis ikke databehandleren mener, at der foreligger mangler, skal begge parter samarbejde, så der kan fastsættes et hastemøde meden af parterne udpeget uvildig sagkyndig. Indtil den sagkyndiges vurdering er afgivet, er eventuelle krav på opsigelse af underleverandøraftalen ikke gældende. Den uvildige sagkyndiges holdning til mødet skal være vejledende for parternes fortsatte håndtering af spørgsmålet.

Databehandleren skal, når denne aftale ophører, destruere eller anonymisere samtlige personoplysninger inden for tolv (12) måneder, så ingen oplysninger er tilgængelige hos hverken databehandleren eller underleverandør.

Databehandleren skal assistere den dataansvarlige med at fremskaffe informationer, der er udbedt af Datatilsynet, anden myndighed eller den registrerede. Den dataansvarlige skal honorere databehandleren for dette arbejde i henhold til databehandlerens gældende prisliste.

Den dataansvarlige skal sørge for, at behandlingen sker i henhold til Lov om behandling af personoplysninger. Den dataansvarlige har bl.a. ansvar for at informere de registrerede om behandlingen, så der i de nødvendige tilfælde kan indhentes samtykke fra de registrerede, ligesom behandlingen kan være anmeldelsespligtig hos Datatilsynet. Den dataansvarlige skal holde databehandleren skadesløs ved skader eller omkostninger, der relaterer sig til en behandling, der kan henføres til den dataansvarliges handlinger.

 

7.2 Kundedata

Kunden besidder samtlige rettigheder til de pågældende kundedata, og Lime Technologies tildeles ingen rettigheder over disse eller dele heraf, udover hvad der fremgår af AV. Lime Technologies har i aftaletiden ret til at benytte kundedata for at kunne levere Tjenesterne til den pågældende kunde.

 

7.3 Indsamling af information

Lime Technologies kan indsamle information fra anvendelsen af Tjenesterne via automatiserede dataindsamlingsværktøjer. Lime Technologies indsamler og anvender sådanne informationer med henblik på at sikre, vedligeholde og forbedre produkter og tjenester, ligesom oplysningerne bruges til statistiske og analytiske formål.

 

7.4 Indsamling og præsentation af identifikationsdata

Lime Technologies kan indsamle oplysninger om brug af Tjenesterne med henblik på at kunne give gode råd og anbefalinger i anvendelsen af Tjenesterne. Derudover kan Lime Technologies delagtiggøre andre brugere i brugerens indtastede informationer med henblik på at oprette en fællesdatabase. Hvis Kunden ikke ønsker at være registreret i den fælles database, skal Kunden kontakte Lime Technologies direkte.

 

7.5 Informationssikkerhed

Hvis ikke andet er angivet i disse AV, så hverken sælger, udlejer eller videregiver Lime Technologies de indsamlede oplysninger til en anden part. Undtagelser er (i) for at følge lovgivningen, forordninger, forskrifter eller for at svare på retsgyldige anmodninger fra myndigheder eller politi, såsom en domstolsbeslutning, beslutning eller påbud; (ii) for at undersøge eller forhindre sikkerhedstrusler eller bedrageri; (iii) i tilfælde af omstruktureringer, en fusion, salg eller køb af hele eller dele af Lime Technologies, hvor de personlige oplysninger kan blive afsløret som en del af omstruktureringen eller sammenlægningen eller til faktiske og fremtidige købere. Lime Technologies vil i så fald sikre, at sådanne parter overholder de gældende vilkår, ligesom Kunden vil få besked herom.

8. Prissætning og fakturering

Hvis ikke andet er angivet i Aftalen, følger vederlag og faktureringsperioder for Tjenesterne de priser, som på ethvert tidspunkt gøres tilgængelige af Lime Technologies.

Abonnementsvederlaget debiteres normalt tre måneder på forskud, hvis ikke andet er oplyst. De dele af Tjenesterne, som pt. har en omkostning pr. transaktion, debiteres normalt bagud. Lime Technologies forbeholder sig retten til at ændre i prisen for Tjenesterne hen over de kommende perioder.

Betalingsvilkåret er normalt 30 dage. Afgifter, som for eksempel fakturagebyret, debiteres i henhold til de vilkår, som til enhver tid praktiseres af Lime Technologies. Moms pålægges de angivne priser.

Morarente svarer til den af Nationalbanken fastsatte referencerente plus 8 procentpoint.

9. Aftaleperiode og opsigelse

Abonnementet gælder fra og med Startdagen. Hvis ikke andet er oplyst i aftalen, gælder abonnementet i tolv (12) måneder, hvorefter perioden automatisk forlænges med tolv (12) måneder ad gangen, for så vidt at ingen af parterne opsiger Aftalen skriftligt senest tres (60) dage før udløb af det pågældende aftaleforløb.

Kunden kan når som helst udvide antallet af Brugere. Aftaleperioden nævnt ovenfor omfatter også de nye Brugere. En eventuel godtgørelse udgår fra Startdagen.

Opsigelse af denne Aftale, enten i sin helhed, visse dele eller for et vist antal Brugere, skal ske skriftligt og er gældende fra den dag, hvor modparten modtager opsigelsen. Eventuelt forudbetalte vederlag refunderes ikke. Det er Kundens ansvar at gemme den elektroniske kvittering på den opsagte aftale, som altid fremsendes til Kunden via e-mail.

Ved opsigelse af abonnementet vil Kundens adgang til Tjenesterne spærres efter den sidste, aktive abonnementsdag.

Kunden kan reducere antallet af Brugere ved udgangen af en aftaleperiode og kun ved at have givet besked om dette senest 60 dage før næste aftaleperiode. Antallet af mulige registrerede Brugere vil da blive tilpasset det nye antal Brugere.

Ønsker Kunden en eksport af kundedata, skal dette ske før den sidste, aktive abonnementsdag. Hvis Kunden ønsker hjælp af Lime Technologies med at eksportere data, sker dette mod en løbende konsulenttakst i henhold til den gældende prisliste. Efter den sidste aktive abonnementsdag vil kundedata i Tjenesten blive slettet, og det er op til Kunden at lagre informationerne på anden vis.

En opsagt abonnementsaftale kan fornyes. Fornyede aftaler indebærer automatisk en ny bindingsperiode på 12 måneder.

10. Ophør før tid

Lime Technologies kan opsige denne Aftale med umiddelbar effekt, hvis Kunden er forsinket med betaling af vederlag og gebyrer, er insolvent, er gået konkurs eller på anden vis ikke kan leve op til sine betalingsforpligtelser, eller hvis Kunden begår aftalebrud. Lime Technologies har da ret til at lukke helt og holdent for Tjenesterne med øjeblikkelig virkning.

11. Tilgængelighed

Lime Technologies skal stille en sikker levering af Tjenesterne til rådighed for Kunden. Tjenesterne er normalt tilgængelige via nettet døgnet rundt, syv dage om ugen. Lime Technologies (samt eksterne leverandører) har ret til at foretage foranstaltninger, som påvirker ovennævnte tilgængelighed, hvis Lime Technologies finder det nødvendigt af tekniske-, service-, drifts- eller sikkerhedsrelaterede årsager. Planlagte driftsafbrydelser på grund af systemvedligehold meddeles Kunden i forvejen. Tjek Lime Technologies hjemmeside for planlagte drifts- og vedligeholdelsesstop.

Uplanlagte driftsstop kan forekomme. I den grad Lime Technologies er ansvarlig for, og kan påvirke, sådanne driftsstop, skal Lime Technologies skyndsomt udbedre fejlen.

12. Sikkerhed

Lime Technologies er ansvarlig for at stille sikre og pålidelige tjenester til rådighed og stræber efter at kunne stille tilstrækkelige administrative, fysiske og tekniske sikkerhedsforanstaltninger til rådighed på ethvert givent tidspunkt. Lime Technologies gennemfører regelmæssigt sikkerhedskopieringer for at sikre, at kundedataene er i trygge hænder. Ved større brugerfejl er det muligt at fremsende en forespørgsel til Lime Technologies vedrørende genindlæsning af den seneste sikkerhedskopi. Denne genindlæsning medfører ekstra omkostninger.

13. Support

Lime Technologies udvikler hele tiden sine produkter, så kunderne kan få adgang til den bedst mulige software.

Abonnementet sikrer, at Kunden har adgang til de nyeste versioner af softwaren og desuden har ret til at få hjælp.

Aftalen giver ret til at få administrationssupport ved problemer med produktet.

Hvis ikke andet aftales, yder Lime Technologies en online produktsupport samt support via e-mail og telefon i tidsrummet mandag til fredag kl. 08:00-17:00.

Supportspørgsmål via e-mail besvares normalt senest den følgende arbejdsdag. Supportforespørgsler, som modtages via telefon, prioriteres efter ankomsttid.

I forbindelse med helligdage forbeholder Lime Technologies sig retten til at holde supporten lukket, hvilket i så fald vil blive viderekommunikeret på Lime Technologies hjemmeside.

Supportteamet yder hjælp til administrationsproblemer med standardprodukter fra Lime Technologies produktsortiment.

Support til kundetilpasninger leveres inden for garantitiden på 3 måneder, derefter håndteres kundetilpasninger i henhold til den løbende konsulenttakst. Hvad der betragtes som kundetilpasninger, fremgår af den enkelte aftale.

Support ydes til LIME-administratoren, der bliver udpeget af Kunden selv.

I Lime Technologies forpligtelser indgår ikke instruktion eller oplæring af Brugeren, hvis den nødvendige information allerede kan forefindes i Tjenesternes hjælpetekster, arbejdsgange på internettet eller i andre medier. Det indgår ej heller at lave kundespecifikke tilpasninger i Tjenesterne, afhjælpe fejl, som er opstået på grund af tiltag, der er udført af andre end Lime Technologies personale, eller en uagtsom eller fejlagtig håndtering. Forpligtelserne omfatter ej heller at afhjælpe fejl, som er forårsaget af et produkt/tjeneste fra tredjepart, som er koblet til Tjenesterne, eller afhjælpe fejl, som er opstået på grund af fejl i Kundens tekniske udstyr, eller fejl forårsaget af skadelige koder. Endvidere har Lime Technologies ikke pligt til at afhjælpe fejl i netværk, operativsystem eller anden software, som stilles til rådighed af en tredjepart. Support inkluderer med andre ord ikke Windows, MS Office, printere eller e-mailsoftware med mere.

Alle indsatser fra Lime Technologies side skal stå i et rimeligt forhold til abonnementsafgiften.

14. Immaterielle rettigheder

Lime Technologies – eller virksomhedens licensgivere – er ene indehavere af alle de immaterielle rettigheder (IPR), der kan henføres til Tjenesterne. IPR omfatter, men er ikke begrænset til ophavsret, patent, varemærke, firma, mønster og produktdesign samt kildekoder, databaser, forretningsplaner og know-how, uanset om det er registreret eller ej. Alle former for dokumentation, herunder manualer, brugervejledninger eller andet skriftligt materiale, elektronisk som ikke-elektronisk, samt beskrivelser af, hvordan Tjenesterne er oprettet og bruges (Dokumentation) anses for at være en del af Tjenesterne, hvorfor denne dokumentation er genstand for de samme restriktioner. Alle former for ophavsret, varemærker, registrerede varemærker, produktnavne, firmaer eller logoer, som angives i Tjenesterne eller i tilknytning til Tjenesterne, er respektive ejeres ejendom.

Lime Technologies gør ikke krav på immaterielle rettigheder, eller ejerskab af nogen slags, vedrørende data, der er ejet af Kunden, og som overføres til Tjenesterne.

Hvis Lime Technologies stiller produkter til rådighed under licens fra anden leverandør end Lime Technologies selv, gælder den anden leverandørs licensvilkår frem for disse AV.

Tjenesten kan være integreret med applikationer, hjemmesider og tjenester fra en tredjepart (”Tredjepartsapplikationer”) med henblik på at gøre indholdet, produkterne og/eller tjenesterne tilgængelige for Brugeren. Disse Tredjepartsapplikationer kan have egne brugsvilkår og integritets-policies, og brugen af disse Tredjepartsapplikationer styres af og er genstand for sådanne vilkår og integritets-policies. Lime Technologies er ikke ansvarlig for disse og er således ikke ansvarlig for den ageren, de funktioner eller det indhold, der vedrører Tredjepartsapplikationerne, eller for de transaktioner, som Brugeren eventuelt indgår i med udbyderen af sådanne Tredjepartsapplikationer.

Hvis Kunden krænker Lime Technologies eller tredjeparts IPR eller bruger Tjenesterne på en måde, som strider med AV, skal Kunden lægge et beløb, som modsvarer det højeste tilsvarende abonnementsvederlaget for fem år med hensyn til de indeværende licenser eller den reelle skade. Kunden bekræfter, at Lime Technologies kan rammes af en uoprettelig skade ved krænkelse af IPR, og at Lime Technologies og dets licensgivere skal have ret til at benytte sig af alle rimelige tiltag for at beskytte sine kommercielle interesser og sin ejendom, inkl. alle tiltag, som holder sig inden for lovens rammer. Dette er gældende, hvis Kunden har, eller har forsøgt at få information eller data, som Kunden ikke har ret til ifølge AV.

15. Erstatning

Lime Technologies skal forsvare Kunden mod krav eller processer, hvor en tredjepart har fremsat krav, ifølge hvilke Kundens brug af Tjenesterne i henhold til AV strider mod eller gør indtrængen i tredjeparts patent, ophavsret eller anden immateriel rettighed. Kunden skal med det samme meddele Lime Technologies om sådanne krav. Lime Technologies skal, i den udstrækning Lime Technologies er ansvarlig, holde Kunden skadesløs for alle omkostninger, afgifter, skadeserstatning, udgifter eller tab, som rammer Kunden i forbindelse med et forlig eller en domsafgørelse, herunder advokatomkostninger. Dette forudsætter imidlertid, at Kunden samarbejder med Lime Technologies på Lime Technologies regning, og at Lime Technologies får fuld kontrol over den retslige proces og/eller forlig, samt at forliget fratager Kunden for ethvert ansvar. Lime Technologies må efter eget forgodtbefindende; (i) modificere Tjenesterne, så de ikke længere er i konflikt; (ii) erstatte Tjenesterne med en funktionalitet, som modsvarer Tjenesterne; (iii) få en licens til Kundens fortsatte brug af Tjenesterne eller; (iv) slette Kundens konto for Tjenesterne. Sidstnævnte sker mod en tilbagebetaling af ethvert abonnementsvederlag, som er betalt forud for de licensperioder, der overskrider dagen for ophør. Kunden har ikke ret til at gøre andre krav gældende ved krænkelse af tredjeparts rettigheder.

Det ovenfor angivne har ikke gyldighed, hvis Tjenesterne er anvendt i strid med AV, eller hvis der opstår krav på grund af modificering, integrering eller kundetilpasning af Tjenesterne, som ikke er udført af Lime Technologies.

Kunden skal forsvare Lime Technologies mod krav eller processer, hvor en tredjepart fremsætter krav på baggrund af kundedata eller brug af Tjenesterne, som strider mod AV, er i strid med eller gør indtrængen i tredjeparts patent, ophavsret eller anden immateriel rettighed eller er i strid med den gældende lovgivning. Lime Technologies skal med det samme meddele Kunden om sådanne krav. Kunden skal erstatte alle omkostninger, afgifter, skadeserstatning, udgifter eller tab, som rammer Lime Technologies i henhold til et i en domstol fastlagt forlig eller en domsbeslutning, omfattende advokatomkostninger, forudsat at Lime Technologies samarbejder med Kunden på Kundens regning og giver Kunden fuld kontrol over den retslige proces og/eller forlig, og at forliget fratager Lime Technologies for ethvert ansvar.

16. Tavshedspligt

Hver part forpligter sig til ikke at udlevere oplysninger til tredjepart uden modpartens skriftlige samtykke, da sådanne oplysninger kan betragtes som forretnings- eller branchehemmeligheder, ligesom oplysningerne ifølge loven kan være omfattet af tavshedspligt (”Fortrolig information”).

Den enkelte part har også ansvar for, at de respektive ansatte og konsulenter overholder de angivne bestemmelser. Via en tavshedspligtsforbindelse med disse eller andre passende tiltag sørges der for, at tavshedspligten kan overholdes.

Parternes tavshedspligt i henhold til aftalen gælder i hele aftaletiden samt i en periode på fem (5) år efter, at aftalen er ophørt.

17. Garanti og garantibegrænsning

Lime Technologies garanterer, at Tjenesterne vil fungere hovedsageligt som beskrevet. Kunden og Lime Technologies er enige om, at Tjenesterne og leveringen heraf ikke er helt fejlfrie, og at forbedringer af Tjenesterne kan være en fortløbende proces. Kunden medgiver, at Tjenesterne er leveret i forhåndenværende stand og anvendes på Kundens eget ansvar.

Lime Technologies garanterer ikke, at Tjenesterne lever op til Kundens krav, og at de fungerer korrekt med Kundens valg af udstyr, system eller indstillinger og ej heller, at de ikke afbrydes eller er fejlfrie. Kunden har ansvar for, at tredjepartsprogrammet, såsom browsere, PDF-readers, toolbars, antivirusprogrammer samt firewalls er korrekt installeret og tillader trafik mod de af Lime Technologies anviste hjemmesider. Det skal desuden noteres, at brugen af internettet, der skal benyttes til at anvende Tjenesterne, hverken installeres, vedligeholdes eller etableres af Lime Technologies, ligesom Lime Technologies ikke har kontrol over netforbindelsen. Lime Technologies er ikke ansvarlig for afbrud eller forstyrrelser i driften af internetforbindelsen og har heller ikke ansvar for en eventuel regulering af nettet. Lime Technologies er forpligtet til at foretage alle rimelige tiltag, som vurderes passende for at modvirke og undgå sådanne hændelser. Dog garanterer Lime Technologies ikke, at dette kan forhindre driftsforstyrrelserne. Lime Technologies er ikke ansvarlig for ydelser vedrørende internettjenester eller for, hvordan internetleverandøren udfører de forskellige tjenester.

Hvis Tjenesterne ikke fungerer i overensstemmelse med ovenfor angivne garanti, er Lime Technologies forpligtet og har ret til at korrigere alle konstaterede fejl eller mangler i Tjenesterne for egen regning. Lime Technologies træffer foranstaltninger i forhold til de anmeldte fejl i Tjenesterne, som væsentligt påvirker funktionen af Tjenesterne, så snart det er muligt. Lime Technologies forbeholder sig dog retten til at afgøre, hvornår og hvordan en fejl skal rettes, samt hvornår og hvordan en foranstaltning skal udføres. Lime Technologies retter de fejl, som ikke i væsentlig grad påvirker Kundens brug af Tjenesterne og/eller Tjenesternes funktion, ved den næste officielle version af Tjenesterne.

Tjenesterne leveres i forhåndenværende stand, og hverken Lime Technologies eller nogen af virksomhedens licenstagere udsteder garantier vedrørende egnetheden til visse formål eller kapaciteten til systemintegration.

Links til hjemmesider, som ikke ejes eller kontrolleres af Lime Technologies selv, kan optræde i Tjenesterne. Denne type dokumentation stilles kun til rådighed af bekvemmelighedsårsager. Lime Technologies er således ikke ansvarlig for sådanne hjemmesider.

Hvis dele af AV anses for at være ugyldige, helt eller delvist, skal dette ikke påvirke gyldigheden af de øvrige bestemmelser. De aktuelle bestemmelser skal i så fald erstattes med en bestemmelse som, så langt som muligt, opnår den oprindelige bestemmelseshensigt.

18. Ansvarsbegrænsning

Lime Technologies er på ingen måde ansvarlig for indholdet eller ejerskab af data.

Lime Technologies er ikke på nogen måde ansvarlig for instruktioner til databehandling eller andre foranstaltninger, som udføres af Kundens Brugere.

Hvis Lime Technologies holdes erstatningsansvarlig over for Kunden som et resultat af et brud på de forpligtelser, som følger af AV, skal en sådan erstatning under ingen omstændigheder indeholde erstatning for indirekte tab, følgeskader eller skadeserstatning af nogen art, som følger af eller er et resultat af et sådant aftalebrud, omfattende, men ikke begrænset til tab af data, tab af produktion, tab af indtægt eller gevinst eller tredjeparts krav eller myndighedsbeslutning. Dette gør sig også gældende, hvis Kunden er informeret om risikoen for sådanne skader. Lime Technologies ansvar i henhold til AV er begrænset til direkte skade, udover der hvor andet følger af obligatorisk lov, såsom hvad der gælder skader forårsaget af grov skødesløshed eller forsæt. Alle tilbagebetalinger og erstatninger for direkte skade samt et direkte tab og omkostninger i hver 12 måneders periode må aldrig overstige et beløb, som modsvarer honoraret, der er afset til tjenester udført for Kunden i de seks måneder som gik forud for dagen, da Kunden fremsatte sit krav.

Hverken Lime Technologies eller Kunden er ansvarlige for forsinkelser eller afbrud i forpligtelserne, som forårsages af eller hidrører en force majeure-hændelse, hvilket kan omfatte jordskælv, optøjer, arbejdskonflikter og andre hændelser, som på samme måde ligger uden for Lime Technologies eller Kundens kontrol.

I det tilfælde at lovgivning, forordninger eller forskrifter, som påvirker Tjenesterne eller leveringen deraf, ændres, eller en ny lovgivning, forordninger eller forskrifter bliver gældende efter, at Tjenesten er gjort tilgængeligt på markedet, og som forhindrer Lime Technologies i at opfylde instruktionerne fra Kunden eller Lime Technologies forpligtelser ifølge AV, og/eller som kræver, at Tjenesten lukkes ned, helt eller delvist, i en vis periode eller på ubestemt tid, skal det også betragtes som en force majeure-hændelse. Lime Technologies er ikke på nogen måde ansvarlig for sådanne force majeure-hændelser. Kunden bliver i sådanne tilfælde erstattet for abonnementvederlag, der er betalt forud for den Tjeneste, som påvirkes. Dette gælder fra den måned, som følger lukningen af Tjenesten på grund af force majeure-hændelsen. Derudover har Kunden ikke ret til at fremsætte yderligere krav til Lime Technologies.

Selvom Lime Technologies ønsker at udvise en behørig omsorg for at sikre overførsler af information mellem Kunden og tjenesterne, skal Kunden medgive, at internettet er et åbent system, og at Lime Technologies ikke kan garantere, og heller ikke garanterer, at en tredjepart ikke kan komme i besiddelse af eller ændre data eller overførslen. Lime Technologies har ikke ansvar for et utilsigtet misbrug, afsløringer eller tab af data.

19. Aftalende parter og gældende lov

Parternes rettigheder og forpligtelser skal i deres helhed høre under dansk lov. Tvister angående fortolkningen af disse AV, skal forsøges løst i mindelighed af de involverede parter. Kan tvisten imidlertid ikke løses på denne måde, skal tvisten føres ved voldgiften. Overstiger tvistens værdi ikke 100.000 DKK, skal Voldgiftsinstituttet København eller de af voldgiftsinstituttet vedtagne regler om forenklet voldgift anvendes. Overstiger tvistens værdi derimod 100.000 DKK, går man ud fra Voldgiftsinstituttets til enhver tid gældende voldgiftsregler. Har tvisten en værdi, der beløber sig til mellem 100.000-1.000.000 DKK, skal voldgiftsnævnet bestå af en voldgiftsmand. Overstiger tvistens værdi 1.000.000 DKK, skal voldgiftsnævnet bestå af tre voldgiftsmænd. Tvistens værdi omfatter sagsøgerens krav i anklageskriftet samt eventuelle genklagemål i sagsøgtes erklæring over anklageskriftet.

20. Forkert brug af Tjenesten

I henhold til Markedsføringslovens § 10, stk. 1 (MFL § 10, stk. 1) er det ikke tilladt at udsende reklamer via e-mail til nogen fysisk eller juridisk person, som ikke forinden har accepteret at modtage sådanne henvendelser (reglen om reklamebeskyttelse).

Loven fastslår ligeledes, at det skal angives hvorledes modtageren kan afmelde sig fra at modtage henvendelser af reklamemæssig karakter. Tjenesten er et værktøj, som anvendes bl.a. for at lette Permission Marketing og for at skabe gode kunderelationer.

Hvis Kundens fejlagtige anvendelse af Tjenesten i form af spam forårsager, at Lime Technologies IP-nummer til brug for udsendelse af e-mails shortlistes midlertidigt, f.eks. hos Spamcop, er Lime Technologies berettiget til straks at stoppe yderligere udsendelser fra Kunden, indtil årsagen til shortlisting er afklaret.

Hvis Kundens fejlagtige anvendelse resulterer i, at hosting leverandørers IP-adresse, som benyttes til udsendelse af henvendelser, blacklistes, er Kunden forpligtet til at betale Lime Technologies alle omkostninger forbundet med at skifte IP-adresse.

Hvis Kunden får en dom eller en kendelse fra Forbrugerombudsmanden for fejlagtig anvendelse af Tjenesten, er Lime Technologies berettiget til straks at opsige nærværende Aftale uden skulle tilbagebetale allerede betalte engangsgebyrer og leje.

Lime Technologies er ikke erstatningsansvarlig, hverken direkte eller indirekte, ved fejlagtig anvendelse af Tjenesten og tilhørende moduler, i henhold til nærværende pkt. 20.

21. Definitioner

Bruger: En fysisk person, typisk ansat hos Kunden, som af Kunden får ret til at anvende Tjenesten til Kundens egne interne forretningsformål.

Brugerkonto: Samlet betegnelse, som beskriver Kundens Brugere, data og anden information, som vedrører Kundens brug af og adgang til Tjenesterne.

Data: Den data, som overføres af Kunden til eller fra Tjenesten, med det formål, at dataene skal behandles af Tjenesten.

Databehandling: Alle tiltag eller serier af tiltag eller anden brug af data af Lime Technologies i henhold til Kundens instruktioner, eller som på anden vis har til hensigt at levere Tjenesterne til Kunden.

Kunde: Den juridiske eller fysiske person, som er udspecificeret på fakturaen fra Lime Technologies, og som indgår aftale med Lime Technologies baseret på AV.

Startdag: Den dag, hvor leveringen af Tjenesterne skal påbegyndes i henhold til, hvad der er angivet i Aftalen. Ved dette punkt stiller Lime Technologies login oplysninger til rådighed eller andre anvisninger for, hvordan Kunden kan bruge Tjenesterne.

Tillægstjeneste(-r): Separate, særskilte funktioner eller funktionspakker, som Kunden kan anvende mod typisk en særskilt omkostning pr. tjeneste eller transaktion.