1. Innledning

De følgende Allmenne Vilkår for konsulenttjenester (AV-K) regulerer situasjoner der Kunden leier inn Lime Technologies Norway AS (Lime Technologies) for å utføre konsulenttjenester i forbindelse med kundens bruk av systemer som leveres av Lime Technologies, med tilhørende moduler og helt eller delvis integrerte tilleggstjenester. Konsulenttjenestene kan eksempelvis bestå av installasjon og/eller oppsett av systemer, utføring av spesialtilpasninger eller integrasjon med andre systemer (Tjenesten).

2. Tjenestens omfang

Lime Technologies skal utføre de Tjenester som framgår av Oppdragsbeskrivelsen, som består av en beskrivelse av det oppdraget som Lime Technologies skal utføre (Oppdraget), en tidsplan for når Oppdraget skal utføres og i visse tilfeller kriterier for godkjenning. Oppdragsbeskrivelsen skal godkjennes av begge parter og skal legges ved hovedavtalen mellom partene (Avtalen). Om Oppdragsbeskrivelsen og AV-K inneholder motstridende opplysninger, skal AV-K ha forrang.

For de tilfeller der Oppdragsbeskrivelsen mangler, skal tilsvarende opplysninger som er oppført i Lime Technologies tilbud til Kunden angående Oppdraget, gjelde i dens sted.

Lime Technologies og Kunden skal utpeke hver sin kontaktperson som har tillatelse til å representere respektive part i alle saker og spørsmål som måtte komme opp i forbindelse med Avtalen.

3. Tjenestens gjennomføring

Partene skal samarbeide og avtale Tjenestens gjennomføring.

Lime Technologies skal gjennomføre Tjenesten ved å benytte medarbeidere som er egnede, kvalifiserte og kompetente for det ønskede sluttresultatet, og som kan utføre jobben på en fagmessig måte.

Lime Technologies kan ansette underkonsulenter for å utføre Tjenesten. I slike tilfeller har Lime Technologies samme ansvar for underkonsulentens arbeid som for sitt eget.

Kunden forplikter seg til å ha tilgang til den programvare, det utstyr og den kommunikasjonstjeneste som kreves for Tjenestens gjennomføring. Disse framgår av Lime Technologies hjemmeside eller opplyses av Lime Technologies ved forespørsel.

4. Garanti og garantibegrensning

Lime Technologies garanterer at resultatet av Tjenestene (Resultatet) kommer til å fungere hovedsakelig som beskrevet i Oppdragsbeskrivelsen, eller som Kunden rimelig kan forvente seg. Kunden og Lime Technologies er enige om at Resultatet ikke er helt fritt for feil, og at forbedringer av Resultatet derfor kan bli nødvendig.

Om Resultatet ikke fungerer i samsvar med ovennevnte begrensede garanti, skal Lime Technologies korrigere alle konstaterte feil eller svakheter i Resultatet på egen bekostning. Lime Technologies retter så raskt som mulig meldte feil i Resultatet som på alvorlig vis påvirker funksjonen i Resultatet. Lime Technologies forbeholder seg retten til å avgjøre når og hvordan en feil skal rettes, samt når og hvordan et tiltak skal utføres.

Denne begrensede garantien gjelder i tre måneder fra det tidspunktet Resultatet har blitt godkjent av kunden. Deretter rettes eventuelle feil eller mangler etter gjeldende konsulentprisliste.

5. Akseptansetest og godkjenning

For de tilfeller der Partene har kommet overens om at det skal gjennomføres en aksepttest og en formell godkjenning av Tjenestene og Resultatet, skal følgende gjelde:

Lime Technologies skal senest ti (10) dager før dagen for overlevering som angis i tidsplanen i Oppdragsbeskrivelsen, gi Kunden mulighet til å kontrollere at kriterier som angis i Oppdragsbeskrivelsen for å godkjenne Resultatet, er oppfylt.

Kunden skal anses å ha godkjent Resultatet om: (i) Kunden har konstatert at kriteriene for godkjenning av Resultatet er oppfylt, og dermed har godkjent Resultatet, (ii) Kunden har unnlatt å godkjenne Resultatet uten gyldige grunner, (iii) Kunden har ikke gjennomført aksepttesten før avtalt dag for overlevering, til tross for at Lime Technologies har meddelt at Resultatet er klart for aksepttest, (iv) Resultatet oppfyller kriteriene for godkjenning etter at Kundens vedlagte anmerkninger er tatt til etterretning, eller (v) Kunden har tatt Resultatet i bruk i sin virksomhet.

Dersom Partene ikke har avtalt prosedyre for aksepttest som beskrevet over, skal Resultatet anses som godkjent når Kunden kan ta Resultatet i bruk.

6. Forsinkelse

For de tilfeller der Partene har avtalt dag for overlevering av Resultatet i Oppdragsbeskrivelsen (dvs. tidspunktet når Resultatet skal være godkjent), og slik overlevering ikke har skjedd av grunner som kan føres tilbake til Lime Technologies, har Kunden rett til erstatning fra den tredje uken etter avtalt dag for overlevering. Erstatning gis med 0,5 prosent av det totale konsulenthonoraret for det forsinkede Oppdraget for hver avsluttet forsinkelsesuke. Erstatning kan gis i maksimalt 20 uker. Om Resultatet ikke godkjennes når maksimal erstatning er gitt, har Kunden rett til å avbryte Oppdraget og få prisreduksjon på avgifter i den utstrekning Resultatet ikke på rimelig måte kan benyttes av kunden.

Dersom ikke dag for overlevering av Resultatet er avtalt, skal overlevering skje innen rimelig tid med rimelig hensyntagen til Lime Technologies arbeidsbelastning og bemanning, særlige vansker i Oppdraget, kundens eventuelle medansvar og øvrige uforutsette omstendigheter som kan medføre forsinkelser.

Dette punkt 6 utgjør Partenes fullstendige regulering av konsekvenser ved en eventuell forsinkelse fra Lime Technologies side.

7. Ansvar og erstatning

Kunden må sette fram krav om feilretting eller erstatning senest tre (3) måneder etter at Kunden har merket eller burde ha merket grunnen til kravet for å kunne gjøre en feil eller forsømmelse gjeldende ved Tjenesten. Deretter rettes feil etter gjeldende konsulentpriser.

Lime Technologies skal uten unødig forsinkelse rette eventuelle feil ved Tjenesten. Slik retting behøver ikke skje om rettingen skulle innebære unødige kostnader eller ulempe i forhold til feilens betydning for Kunden.

Lime Technologies ansvar for feil og mangler ved Tjenesten er begrenset til å kompensere for direktetap.. Indirekte tap eller følgeskader, som eksempelvis tap av Data, tap av produksjon, tap av inntekt eller gevinst eller tredjeparts krav dekkes ikke, med mindre annet følger av ufravikelig lov.

Eventuell erstatning fra Lime Technologies er begrenset til å utgjøre maksimalt et beløp tilsvarende 6 måneders avgift for Tjenestene i perioden forut for Kunden framsetter krav på erstatning.

Verken Lime Technologies eller Kunden er ansvarlige for forsinkelse eller avbrudd i sine forpliktelser som forårsakes av, eller følger av, en force majeure-hendelse, slik som jordskjelv, opprør, arbeidskonflikt og andre hendelser som på samme måte er utenfor Lime Technologies eller Kundens kontroll.

8. Rettigheter

Om Lime Technologies, som en del av Oppdraget, utvikler noen immateriell rettighet, forblir eierskapsretten til slike immaterielle rettigheter hos Lime Technologies med mindre annet er uttrykkelig avtalt. Kunden mottar dog en ikke-tidsbegrenset, ikke-eksklusiv, ikke-overførbar og vederlagsfri lisens til å benytte slike immaterielle rettigheter i sin virksomhet på måter som angis i Oppdraget.

9. Brudd på immateriell rett

Lime Technologies skal holde Kunden skadesløs dersom et krav skulle rettes mot Kunden på grunn av Kundens bruk av immaterielle rettigheter som beskrives i punkt 6 over. Denne forpliktelsen gjelder dog bare om kunden uten forsinkelse informerer Lime Technologies om kravet, og at Lime Technologies får retten til alene å bestemme over tilsvar mot kravet og et eventuelt forlik.

10. Tredjepartsprodukter

Om Lime Technologies i forbindelse med Oppdraget skaffer til veie produkter under lisens fra annen leverandør enn Lime Technologies, gjelder den andre leverandørens lisensvilkår foran AV-K.

11. Priser og fakturering

Om ingenting annet angis i Avtalen, skal Kunden betale for Tjenesten etter løpende regning med timepriser og øvrig kompensasjon som følger av Avtalen. Har kompensasjon ikke blitt avtalt, følger betaling for Tjenestene den til enhver tid gjeldende prislisten.

Utover timeprisene har Lime Technologies rett til dekning av utlegg, kost-, reise- og losjikostnader.

Lime Technologies har rett til å inntil to ganger per år å endre timeprisene og øvrige kompensasjon etter AV-K. Retten til å endre gjelder dog ikke for påbegynte Oppdrag der kompensasjon er særskilt avtalt..

Om Kunden avlyser avtalte besøk av konsulenter med mindre enn 3 dagers varsel, forbeholder Lime Technologies seg retten til å fakturere faktiske kostnader samt 50 % av kostnaden for den avlyste konsultasjonen.

Om ingenting annet er avtalt, er faktureringsperioden månedsvis eller etter avsluttet Oppdrag, og betalingsvilkår er normalt 15 dager netto. Avgifter, for eksempel fakturaavgift, debiteres etter de vilkår som til enhver tid gjelder. Merverdiavgift (MVA) kommer i tillegg til angitte priser.

Forsinkelsesrente tilkommer i tråd med lov om renter ved forsinket betaling.

Om kunden er forsinket med betalingen, forbeholder Lime Technologies seg retten til å avbryte pågående arbeid inntil utestående fakturaer er fullt ut betalt. I slike tilfeller har Lime Technologies også rett til å debitere Kunden etter dette punktets fjerde avsnitt.

12. Avtaleperiode og oppsigelse

Avtalen gjelder fra dagen for underskrift og gjelder inntil videre. Hver av partene kan når som helst under løpetiden si opp Avtalen skriftlig med 30 dagers oppsigelsestid.

Lime Technologies kan ikke si opp Avtalen underveis i et pågående Oppdrag, med mindre Kunden er vesentlig forsinket med betaling av forfalt faktura eller har gjort seg skyldig i annet vesentlig avtalebrudd.

Partene kan si opp denne Avtalen med umiddelbar virkning om Kunden er insolvent, slått konkurs eller ikke kan fullbyrde sine forpliktelser av andre årsaker. Partene har da rett til å umiddelbart avbryte pågående leveranse av Tjenester.

13. Lovvalg og tvisteløsning

Partenes rettigheter og forpliktelser skal i sin helhet reguleres av norsk lov. Tvister angående tolkning av disse AV-K skal Partene forsøke å løse gjennom oppgjør i minnelighet. Om tvisten ikke kan løses på denne måten, skal tvisten løses gjennom voldgift i Oslo i tråd med Lov om voldgift.