1. Innledning

De allmenne vilkårene (AV) regulerer din bruk av avtalt programvare og helt eller delvis integrerte Tilleggstjenester, sammen kalt Tjenestene i fortsettelsen. Tjenestene leveres av Lime Technologies Norway AS (Lime). Du kjøper tilgang til Tjenestene direkte fra Lime. AV gjelder mellom Lime og deg og regulerer Limes plikter overfor deg som Kunde og dine plikter som Kunde og Bruker av Tjenestene.

I AV forekommer begreper med innledende stor forbokstav (versal). I de tilfellene begrepene ikke defineres direkte i teksten, kan de gjenfinnes i punkt 20 nedenfor.

Kunden får tilgang til Tjenestene når AV aksepteres, noe som skjer i forbindelse med signering av avtale om kjøp av slike tjenester mellom partene (Avtalen).

AV gjelder uansett om programvaren er skaffet til veie kostnadsfritt eller mot betaling.

2. Beskjeder

Beskjeder og informasjon om Tjenestene gis via Tjenesten, alternativt som beskjeder i Tjenestenes grensesnitt. Beskjeder kan også legges inn på Limes hjemmeside.

Beskjeder er å anse som gitt når den er publisert av Lime som angitt over. Eksempler på beskjeder er informasjon om driftsforstyrrelser, nye versjoner, øvrig informasjon om programvaren, support eller endringer i vilkår. Lime kan også velge å sende beskjeder via e-post eller tradisjonell post. I slike tilfeller er beskjeden å anse som levert når den er sendt fra Lime.

Beskjeder skal leses og utføres umiddelbart om ingenting annet er angitt i beskjeden.

Beskjeder fra Kunden til Lime som gjelder AV, sendes primært via e-post til adressen som er angitt på Limes hjemmeside. Du kan også nå oss i ukedagene mandag til fredag 08.00–17.00 på telefonnummer som finnes på Limes hjemmeside.

3. Abonnementsavtale

Tjenestene leveres som «Software as a Service» (SaaS), der Kunden kjøper et abonnement på Tjenestene. Ved kjøp av abonnement får Kunden rett til Tjenestene og retten til å bruke dem på den måten som framgår av Avtalen og AV. Alle deler av Tjenestene reguleres av AV, inklusive deler som legges til, kjøpes i tillegg, eller tas i bruk på et senere tidspunkt.

Kunden får en begrenset, oppsigelig, ikke-eksklusiv og ikke-overførbar lisens til å bruke Tjenestene i samsvar med AV for Kundens interne forretningsvirksomhet mot betaling av priser i henhold til prisliste eller i henhold til avtale. Betaling av priser ifølge avtalen og etterfølgelse av AV er en nødvendig forutsetning for retten til å bruke Tjenestene.

Tjenestene leveres i eksisterende tilstand. Retten til å bruke Tjenestene er ikke avhengig av noen spesiell versjon av Tjenestene eller funksjon på et spesielt tidspunkt, men gir tilgang til og rett til å bruke Tjenestene slik de leveres på avtaletidspunktet. Leveransen av Tjenestene er ikke avhengig av utvikling av fremtidige versjoner eller funksjonaliteter, og er heller ikke avhengig av publikasjoner, materiale eller kommentarer angående dette som gjøres av eller for Lime.

Lime forbeholder seg retten til på eget initiativ å gjøre forbedringer, tillegg og endringer, ta bort eller legge til funksjonalitet eller å korrigere feil eller mangler i Tjenestene.

Lime fraskriver seg alt ansvar som oppstår fra slike endringer. Om slike endringer mot formodning setter funksjoner ut av spill, eller tar bort funksjoner som utgjør en vesentlig del av Tjenestene på varig basis, kan Kunden umiddelbart avslutte abonnementet. Kunden har i tillegg rett til en proporsjonal tilbakebetaling av avgifter som er forhåndsbetalt for den eller de deler av Tjenestene som er påvirket av endringene.

Lime forbeholder seg retten til med 60 dagers varsel å endre vilkårene i AV samt øvrige vilkår for leveranse av Tjenestene. Om Kunden ikke aksepterer en slik endring, kan abonnementet av Tjenestene sies opp i samsvar med punkt 9 i AV. Kunden har i slikt tilfelle rett til en proporsjonal tilbakebetaling av forhåndsbetalte avgifter som på denne måten ikke har blitt benyttet av Kunden.

Lime har rett til å leie inn underleverandører for å oppfylle Limes ansvar ifølge Avtalen. Lime har ansvar for gjennomføring av avtaleforpliktelsene som gjøres av underleverandører, på samme måte som om de hadde vært utført av Lime selv.

Ved kansellering av ordre etter at avtalen er inngått, forbeholder Lime seg retten til å fakturere de faktiske kostnadene samt 25 % av startavgiften og abonnementsavgiften de første 12 månedene.

Kunden har ikke under noen omstendigheter rett til å overføre eller overlate, helt eller delvis, noen lisens for Tjenestene til tredje part (inkludert, men ikke begrenset til ved fusjoner og fisjoner, konkurser, endring av eierforhold eller kontroll, eller til tilknyttede bedrifter) om ikke skriftlig godkjenning innhentes fra Lime før dette skjer.

4. Bruksrett

Når Kunden har kjøpt et abonnement av Tjenestene og akseptert AV, får Kunden rett til å bruke Tjenestene i abonnementstiden for så mange brukere som Kunden har kjøpt abonnement for. Kunden kan valgfritt kjøpe rett til at flere Brukere kan bruke Tjenestene, eller rett til å bruke helt eller delvis integrerte Tilleggstjenester ifølge den prisliste og avtale som til enhver tid er gyldig.

Bare Brukere med et betalt og gyldig abonnement har rett til å bruke Tjenestene. Brukerlisenser gis til navngitte og personlige brukere. Brukerkontoen opprettes og administreres av Kunden. Brukerlisenser kan ikke deles eller brukes av flere enn en (1) Bruker, men Kunden kan fritt overføre en brukerlisens fra en Bruker til en annen. Lime forbeholder seg retten til å kontrollere antallet brukerlisenser som benyttes.

Hver Bruker er ansvarlig for konfidensialiteten og at påloggingsdata og annen kontoinformasjon til enhver tid er korrekt. Kunden og/eller Brukeren skal informere Lime umiddelbart ved mistanke om bruk av uriktige påloggingsdata.

Kunden er klar over at bruk av Tjenesten forutsetter tilgang til programvare, utstyr og kommunikasjonstjenester som kreves for å bruke Tjenestene. Disse framgår av Limes hjemmeside eller opplyses av Lime på forespørsel.

Brukere skal ikke overføre datavirus, dataormer eller skadelige koder av noe slag til Tjenestene eller ved å bruke Tjenestene. Tjenestene kan ikke brukes til lovstridige eller utilbørlige formål. Brukere skal ikke bryte relevante lover og regler, inkludert, men ikke utelukkende lov om opphavsrett eller overføring av støtende, truende, krenkende, ærekrenkende eller andre former for støtende data til Tjenestene.

5. Oppstart av tjenestene

Lime skal levere tjenestene til Kunden fra og med lisensens oppstartsdag. Dette skjer ved at Lime leverer Kunden påloggingsinformasjon og/eller eventuelle andre anvisninger. Oppstartsdagen inntrer når Lime har tilgjengeliggjort nødvendig påloggingsinformasjon og andre anvisninger som gjør at Kunden kan bruke Tjenestene uten krav om særlig godkjenning fra Kunden. Tilleggstjenester kan gjøres tilgjengelige ved et separat tidspunkt.

6. Databehandling og integritet

Behandling av personopplysninger

Kundens bruk av Tjenestene kan komme å innebære at personopplysninger overføres fra Kunden til Lime. Kunden er da (iht EU’s Personvernlovgivning «GDPR») Databehandleransvarlig og Lime Databehandler. I henhold til GDPR skal et «Databehandleravtale» opprettes mellom partene for å håndtere databehandlingen.

Databehandleravtalen vedrørende Kundens bruk av Tjenestene er et vedlegg til dette dokument om Allmenne Vilkår (AV).

Kundens data

Kunden har alle rettigheter til Kundens data og Lime har ingen rettigheter utover det som er spesifisert i AV, til Kundens data eller deler av data. Lime har rett til å under avtaleperioden bruke Kundens data for å levere Tjenestene til Kunden.

Innsamling av informasjon

Lime kan samle inn informasjon fra bruk av Tjenestene via automatiserte dataverktøy. Lime vil samle inn og bruke slik informasjon med hensikt om å sikre, vedlikeholde og forbedre produkter og tjenester, samt for statistikk og analyser.

Innsamling og presentasjon av identifikasjonsdata

Kunden samtykker herved at Lime får samle inn, vise og overføre Kundens identifikasjonsdata og profilinformasjon til Limes database og dele informasjonen til andre. Dersom Kunden ikke ønsker å være registrert i Limes database skal Kunden kontakte Lime.

Informasjonssikkerhet

Om ikke annet angis i denne AV, komme ikke Lime selge, leie, leie ut eller på annen måte gjøre samlet Data tilgjengelig for tredje part, utenom følgende situasjoner;

  • for å følge lov, forordning, eller forskrift eller for å svare på forespørsler fra politi eller myndighet, som en domstols-beslutning, beslutning eller forelegg
  • for å undersøke eller forhindre sikkerhetstrussel eller bedrageri
  • for det tilfelle omorganisering, fusjon, salg eller kjøp av hele eller deler av Lime, da personlig informasjon kan avsløres som en del av omorganisering eller sammenslåing eller til faktiske og fremtidige kjøpere. Lime vil i samtlige slike tilfeller sikre at slike parter vil etterleve de vilkår som følger i avtalen, og gi beskjed om at informasjon er utlevert.

7. Pris og fakturering

Om ikke noe annet angis i Avtalen, følger avgifter og faktureringsperioder for Tjenestene priser som til enhver tid gjøres tilgjengelige av Lime.

Abonnementsavgifter debiteres normalt tre måneder på forskudd om ingenting annet angis. De deler av Tjenestene som eventuelt har en avgift per transaksjon, debiteres normalt etterskuddsvis. Lime forbeholder seg retten til å endre prisene for Tjenestene for kommende perioder.

Betalingsvilkår er normalt 15 dager. Avgifter, for eksempel fakturaavgift, debiteres etter de vilkår som til enhver tid gjelder for Lime. Merverdiavgift (MVA) kommer i tillegg til angitte priser.

Ved forsinket betaling tilkommer forsinkelsesrente i tråd med lov om renter ved forsinket betaling.

8. Avtaleperiode og oppsigelse

Abonnementet gjelder fra og med Oppstartdagen. Om ingenting annet angis i Avtalen, gjelder Avtalen i tolv (12) måneder, deretter forlenges perioden automatisk i tolv (12) måneder av gangen så lenge ikke en av partene skriftlig sier opp Avtalen senest seksti (60) dager før respektive avtaleperiodes utgang.

Kunden kan når som helst øke antallet brukere. Avtaleperioden angitt ovenfor omfatter også de nye brukerne. Kompensasjon regnes fra Oppstartdagen.

Oppsigelse av denne Avtalen, enten i sin helhet eller av visse deler eller et visst antall Brukere, skal skje skriftlig og gjelder fra den dagen motparten mottok oppsigelsen. Eventuelle avgifter som er lagt ut på forskudd, tilbakebetales ikke. Kunden har ansvar for å ta vare på den elektroniske kvitteringen på oppsagt avtale, som alltid sendes til Kunden via e-post.

Ved oppsigelse av abonnementet sperres Kundens tilgang til Tjenestene etter den siste aktive dagen for abonnementsavtalen.

Kunden kan redusere antallet brukere først etter at den innledende avtaleperioden har utløpt. Hvis det er ønske om at abonnementet skal omfatte færre brukere enn de som sammenlagt har abonnement, må en slik reduksjon meldes skriftlig senest 60 dager før neste avtaleperiode. Antallet mulige innloggede brukere vil da tilpasses til det nye antallet ønskede brukere.

Dersom Kunden ønsker en eksport av Kundens data, skal dette skje før den siste aktive abonnementsdagen. Om Kunden ønsker hjelp av Lime med å få eksportert Data, skjer dette mot løpende konsulentkostnader etter gjeldende prisliste. Etter siste aktive abonnementsdag blir Kundens Data i tjenesten slettet, og det er opp til Kunden å lagre informasjonen på eventuell annen måte.

Oppsagt abonnementsavtale kan nytegnes. Nytegnet avtale innebærer automatisk en ny bindingstid på 12 måneder.

9. Opphør av avtale før tiden

Lime kan si opp denne Avtalen med umiddelbar virkning dersom Kunden unnlater å betale avgifter, er insolvent, er slått konkurs eller av annen grunn ikke kan oppfylle sine betalingsforpliktelser, eller om Kunden vesentlig bryter denne Avtalen. Lime har da rett til å stenge av Tjenestene fullstendig med umiddelbar virkning.

10. Sikkerhet

Lime vil så langt som mulig levere sikre og pålitelige tjenester, og streber etter til enhver tid å levere adekvate administrative, fysiske og tekniske sikkerhetsløsninger.

11. Support

Lime utvikler kontinuerlig sine produkter for at Kundene skal ha tilgang til en så god programvare som mulig.

Abonnementet sikrer at Kunden har tilgang til de siste versjonene av programvaren. Kunden har rett til bistand for oppdatering mot fakturering i henhold til gjeldende konsulentpris eller etter avtale.

Avtalen gir rett til administratorsupport som gjelder brukerproblemer med produktet.

Om ikke noe annet er avtalt, leverer Lime produktsupport via internett, e-post og telefon mandag til fredag 08.00–17.00. Supportspørsmål via e-post besvares normalt senest den nærmeste påfølgende arbeidsdag. Supportspørsmål som tas imot via telefon, prioriteres etter ankomsttidspunkt.

Dag før helligdag forbeholder Lime seg retten til å holde support stengt. Dersom dette skulle skje, vil det meddeles på Limes hjemmeside.

Med support menes hjelp ved brukerproblemer med standardprodukter fra Limes produktsortiment.

Support for Kundetilpasninger gis innenfor garantitiden på 3 måneder, deretter håndteres Kundetilpassinger etter en løpende konsulentkostnad. Hva som anses å være Kundetilpasninger, fremgår av Avtalen.

Support gis til den hos Kunden som er valgt til LIME-administrator.

I Limes plikter inngår ikke å gi instruksjoner eller opplæring til Brukeren dersom nødvendig informasjon finnes i Tjenestenes hjelpetekster, flytskjemaer på internett eller i andre medier, å gjøre kundespesifikke tilpasninger i Tjenestene, avhjelpe feil som har oppstått på grunn av modifisering utført av andre enn Limes personale, ikke gjennomtenkt eller feilaktig håndtering, retting av feil som er forårsaket av produkt eller tjeneste fra tredjepart som har blitt koblet til Tjenestene, eller retting av feil som har oppstått på grunn av feil i Kundens tekniske utstyr eller feil forårsaket av datavirus eller skadelige koder av enhver art utenfor Limes kontroll. Videre har Lime ingen plikter til å rette feil i nettverk, operativsystemer eller annen programvare som er levert av tredjepart. Support inkluderer med andre ord ikke Windows, MS Office, skrivere eller e-postprogramvare mm.

All innsats fra Limes side skal stå i rimelig forhold til abonnementsavgiften.

12. Immaterielle rettigheter

Lime – eller deres lisensgivere – er eneinnehavere av alle immaterielle rettigheter (IPR) forbundet med Tjenestene. IPR omfatter, men er ikke begrenset til opphavsrett, patent, varemerker, firma, mønster og produktdesign, kildekode, databaser, bedriftsplaner og knowhow, uansett om det er registrert eller ikke. All dokumentasjon, inklusive manualer, brukerguider eller andre skrevne, elektroniske eller ikke-elektroniske beskrivelser av hvordan Tjenestene er opprettet og brukes (Dokumentasjon) anses å være en del av Tjenestene og er underlagt samme restriksjoner. All opphavsrett, varemerker, registrerte varemerker, produktnavn, firmaer eller logotyper som angis i Tjenestene eller i tilslutning til Tjenestene, er respektive eieres eiendom.

Lime gjør ingen krav på immaterielle rettigheter eller opphavsrett av noe slag for Data eid av Kunden som overføres til Tjenestene.

Om Lime leverer produkter under lisens fra annen leverandør enn Lime, gjelder den andre leverandørens lisensvilkår foran AV.

Tjenesten kan være integrert med applikasjoner, nettsteder og tjenester fra tredjepart («Tredjepartsapplikasjoner») i den hensikt å gjøre innhold, produkter og/eller tjenester tilgjengelige for Brukeren. Disse Tredjepartsapplikasjonene kan ha egne brukervilkår og integritetspolicyer, og bruken av slike Tredjepartsapplikasjoner styres av og er underlagt slike vilkår og integritetspolicyer. Lime står ikke bak og tar ikke ansvar for oppførsel, funksjoner eller innhold i noen Tredjepartsapplikasjon eller for noen transaksjon som brukeren eventuelt inngår med leverandøren av en slik Tredjepartsapplikasjon.

Om Kunden bryter med rettighetene i Limes eller tredjeparts IPR, eller bruker Tjenestene på en måte som strider med AV, skal Kunden betale erstatning som tilsvarer Limes totale tap, eller dersom det er høyere, den høyeste abonnementsavgift for fem år for å erstatte brudd på lisensbestemmelser eller den virkelige skaden. Kunden er innforstått med at Lime kan rammes av uerstattelig skade ved brudd eller skade på IPR, og at Lime eller deres lisensgivere skal ha rett til å benytte seg av alle rimelige tiltak for å beskytte sine kommersielle interesser og sin eiendom, inklusive alle tiltak som er mulige ifølge loven. Tilsvarende skal gjelde om Kunden har eller har forsøkt å få tak i informasjon eller data som Kunden ikke har rett til ifølge AV.

13. Erstatning

Lime skal beskytte Kunden mot krav eller prosesser der en tredjepart har framsatt krav om at Kundens bruk av Tjenestene ifølge AV er i strid med eller krenker tredjemanns patent, opphavsrett eller annen immateriell rettighet. Kunden skal umiddelbart gi beskjed til Lime om slike krav. Lime skal, i den utstrekning Lime er ansvarlig, holde Kunden skadesløs for alle kostnader, avgifter, skader, utgifter eller tap som rammer Kunden ifølge et i domstol fastsatt forlik eller domsslutning, inklusive advokatkostnader, forutsatt at Kunden samarbeider med Lime på Limes bekostning, og at Lime får full kontroll over den rettslige prosessen og/eller forliket, og at forliket fritar Kunden fra alt ansvar.

Lime kan etter eget valg (i) modifisere Tjenestene, slik at de ikke lenger er i konflikt med tredjemanns rettigheter, (ii) erstatte Tjenestene med en funksjonalitet som tilsvarer Tjenestene, (iii) innhente en lisens for Kundens fortsatte bruk av Tjenestene, eller (iv) avslutte Kundens Konto for Tjenestene mot en tilbakebetaling av hver abonnementsavgift som er innbetalt på forskudd for Lisensperioder som overskrider dagen perioden opphører. Kunden har ikke rett til å gjøre noen andre krav gjeldende i disse tilfeller.

Det som angis ovenfor, skal ikke gjøres gjeldende dersom Tjenestene har blitt brukt i strid med Avtalen eller AV, eller dersom krav oppstår på grunn av modifisering, integrering eller kundetilpasning av Tjenestene som ikke er utført av Lime.

Kunden skal beskytte Lime mot krav eller prosesser der en tredjepart har framsatt krav med begrunnelse i at Kundens Data eller bruk av Tjenestene er i strid med Avtalen eller AV, er i strid med eller krenker tredjemanns patent, opphavsrett eller annen immateriell rettighet, eller er i strid med gjeldende lovgivning. Lime skal umiddelbart gi beskjed til Kunden om alle slike krav. Kunden skal tilbakebetale Lime for alle kostnader, avgifter, skader, utgifter eller tap som rammer Lime i samsvar med et stadfestet forlik eller domsbeslutning fra en domstol, inklusive advokatkostnader, forutsatt at Lime samarbeider med Kunden på Kundens bekostning og gir Kunden full kontroll over den rettslige prosessen og/eller forliket, og at forliket fritar Lime fra alt ansvar.

14. Konfidensialitet

Hver part forplikter seg til ikke å oppgi informasjon som kan være å betrakte som bedrifts- eller yrkeshemmeligheter, eller som etter loven omfattes av konfidensialitetserklæring («Konfidensiell informasjon») til tredjemann uten motpartens skriftlige tillatelse.

Partene er ansvarlig for sine respektive ansattes og konsulenters etterlevelse av disse bestemmelsene, og skal gjennom avtale eller andre egnede tiltak se til at Avtalens konfidensialitet ivaretas.

Partenes konfidensialitetsansvar i henhold til Avtalen gjelder i avtaletiden samt en periode på fem (5) år etter at avtalen har opphørt.

15. Garanti og garantibegrensning

Lime garanterer att Tjenestene i hovedsak vil fungere som beskrevet. Kunden og Lime er enige om at Tjenestene og leveransen av disse ikke er fullstendig frie for feil, og at forbedring av Tjenestene er en pågående prosess. Kunden er enig i at Tjenestene er levert i avtalt utførelse, og at de kan brukes på Kundens egen risiko.

Lime garanterer ikke at Tjenesten oppfyller Kundens krav, at de fungerer korrekt med Kundens valg av utstyr, system eller innstillinger, og heller ikke at den ikke avbrytes eller er fri for feil. Kunden er ansvarlig for at tredjepartsprogram, som nettlesere, PDF-lesere, toolbars, antivirusprogram samt brannmurer er korrekt installerte og tillater trafikk mot hjemmesider anvist av Lime. Videre skal det noteres at bruk av internett for å benytte Tjenestene verken installeres, vedlikeholdes eller etableres av Lime, og at Lime ikke har kontroll over internett. Lime er ikke ansvarlig for avbrudd eller forstyrrelser i driften av noen del av internett og har heller ikke ansvar for en eventuell regulering av internett. Lime skal gjøre alle rimelige tiltak som anses som passende for å reparere og unngå slike hendelser, dog garanterer ikke Lime for at ikke avbrudd kan finne sted. Lime er ikke ansvarlig for kvaliteten på internettjenester eller hvordan internettleverandører utfører sine tjenester.

Om Tjenestene ikke fungerer i samsvar med ovennevnte begrensede garanti, skal Lime korrigere alle konstaterte feil eller mangler i Tjenestene på egen bekostning. Lime reparerer raskest mulig meldte feil i Tjenestene som på alvorlig måte påvirker funksjonen i Tjenestene. Lime forbeholder seg likevel retten til å avgjøre når og hvordan en feil skal rettes, samt når og hvordan et tiltak skal utføres. Lime reparerer feil som ikke påvirker Kundens bruk av Tjenestene og/eller Tjenestenes funksjon på en alvorlig måte tidligst ved neste offisielle versjon av Tjenestene.

Tjenestene leveres i avtalt utførelse og omfang, og verken Lime eller noen av deres lisensgivere gir noen garanti, verken konkret eller underforstått, omkring sluttbruk eller kapasitet for systemintegrasjon.  Ingen påstand utover det som spesielt angis i AV er gjort vedrørende Tjenestene, og Kunden skal handle etter noen andre påstand som ikke spesifikt angis i AV

Lenker til nettsider som ikke eies eller kontrolleres av Lime, som fremkommer i Tjenestene eller logisk påfølgende nettsider eller Dokumentasjon, gjøres tilgjengelig av bekvemmelighetshensyn. Lime er ikke ansvarlig for slike nettsider.

Om noen del av Avtalen eller AV finnes å være ulovlig, helt eller delvis, skal dette ikke påvirke lovligheten av de øvrige bestemmelsene. Den aktuelle bestemmelsen skal i slike tilfeller erstattes med en bestemmelse som, så langt mulig, ivaretar hensikten i den opprinnelige bestemmelsen.

16. Ansvarsbegrensning

Lime er ikke i noe tilfelle ansvarlig for innholdet i eller eiendomsretten til Data.

Lime er ikke i noe tilfelle ansvarlig for noen instruksjoner for Databehandling eller andre tiltak som utføres av Kundens Brukere.

Om Lime holdes ansvarlig for betaling av erstatning til Kunden som et resultat av et brudd på plikter som følger av AV, skal slik erstatning under ingen omstendigheter inneholde erstatning for indirekte tap eller følgeskade eller skademål av noe slag som følger av eller er et resultat av slikt avtalebrudd, inkludert, men ikke utelukkende all tap av Data, tap av produksjon, tap av inntekt eller gevinst eller tredjeparts krav eller myndighetsbeslutning, selv om Kunden har blitt informert om risikoen for slike skader. Limes ansvar ifølge AV er begrenset til direkte skade, bortsett fra der annet følger av obligatorisk lov, eksempelvis det som gjelder skader forårsaket av grov uaktsomhet eller forsett. Alle tilbakebetalinger og erstatninger for direkte skade samt direkte tap og kostnader i hver 12-måneders periode skal aldri overstige et beløp som tilsvarer 12 måneders Abonnementsavgifter for Tjenestene i samme periode. Slik tilbakebetaling eller erstatning kan heller ikke overstige Grunnbeløpet i Folketrygden (G).

Verken Lime eller Kunden skal være ansvarlige for forsinkelser eller avbrudd i sine forpliktelser som forårsakes av, eller springer ut fra, en force majeure-hendelse, slik som jordskjelv, opprør, arbeidskonflikter eller andre hendelser som på samme måte er utenfor Limes eller Kundens kontroll.

Dersom lovgivning, forordninger eller forskrifter som berører Tjenestene eller leveransen av disse, endres, eller ny lovgivning, forordning eller forskrift blir gjeldende etter at Tjenesten har blitt tilgjengeliggjort på markedet, som hindrer Lime fra å oppfylle instruksjoner fra Kunden eller Limes plikter ifølge AV, og/eller som krever at Tjenesten stenges ned, helt eller delvis, for en viss tid eller på ubestemt tid, skal det anses å utgjøre en force majeure-hendelse. Lime er ikke i noe tilfelle ansvarlig for en slik force majeure-hendelse. Kunden får i slike tilfeller erstatning for Abonnementsavgift betalt på forskudd for Tjenester som påvirkes fra den måneden som følger avstengningen av Tjenesten, der dette skyldes force majeure-hendelsen. Utover dette har Kunden ikke rett til å framsette ytterligere krav overfor Lime.

Selv om Lime vil vise tilbørlig omtanke for å sikre overføringer av informasjon mellom Kunden og Tjenestene, er Kunden enig i at internett er et åpent system, og at Lime ikke kan garantere, og heller ikke garanterer, at tredjepart ikke kan komme i besittelse av eller endre Data eller Overføringen av disse. Lime har intet ansvar for denne typen utilsiktet misbruk, avsløring eller tap av Data.

Uansett hva som angis i punkt 18 ovenfor gjelder ikke ansvarsbegrensningen for erstatning i henhold til punkt 15.

17. Lovvalg og tvisteløsning

Partenes rettigheter og plikter skal i sin helhet reguleres av norsk lov. Tvister angående tolkning av AV eller bruk av Tjenestene skal partene forsøke å løse gjennom avtaler i minnelighet. Om tvisten ikke kan løses på denne måten, skal tvisten løses gjennom voldgift i henhold til lov om voldgift.

18. Feilaktig bruk av Tjenesten

Det er iht. lov om kontroll med markedsføring og avtalevilkår mv §15 ikke tillatt å sende epost-markedsføring til privatpersoner uten forutgående samtykke fra den enkelte om få slike markedsføringshenvendelser fra bedrifter og organisasjoner, eller en representant for bedrifter og organisasjoner. I tillegg gjelder ehandelslovens § 9 om blant annet at ved elektronisk markedsføring skal det fremgå klart hvem markedsføringen skjer på vegne av. Sendes uanmodet markedsføring ved hjelp av elektronisk post, skal det fremgå at meldingene inneholder markedsføring.

Loven gjelder ikke «bedrift/organisasjon til bedrift/organisasjon» (B2B). Til tross for at loven ikke omfatter B2B. er det en god regel å alltid bruke prinsippet for Opt-In for utsendelse av reklamemeldinger pr e-post.

Om Kundens feilaktige bruk av Tjenesten i form av SPAM leder til at Limes IP-nummer for utsendelser svartlistes har Lime rett til å umiddelbart stoppe ytterligere utsendelser fra Kunden frem til at saken er gjennomgått for å finne årsaken til svartelistingen.

Om Kundens feilaktige bruk også leder til at hostingleverandørens IP-nummer for utsendelser svartlistes er Kunden skyldig å erstatte Lime for alle de kostnader som oppstått for å skifte IP-nummer.

Om Kunden blir dømt i domstol eller får en anmerking av Forbrukerrådet for feilaktig bruk av Tjenesten har Lime rett til å umiddelbart si opp denne avtalen uten tilbakebetaling av innbetalte engangsavgifter og leieavgifter.

Lime tar ikke ansvar for, direkte eller indirekte, feilaktig bruk av Tjenesten og inkluderte moduler iht. dette punkt 20.

19. Definisjoner

Bruker: En fysisk person som typisk er ansatt hos Kunden, som av Kunden får rett til å bruke Tjenesten for Kundens egne interne bedriftsformål.

Brukerkonto: Felles begrep som omfatter Kundens Brukere, Data og annen informasjon som berører Kundens bruk av og tilgang til Tjenestene.

Data: All data som overføres av Kunden til eller fra Tjenesten, når Kunden bruker Tjenesten i hensikt å behandles av Tjenesten.

Databehandling: Alle tiltak eller serier av tiltak eller annen bruk av Data av Lime  etter Kundens instruksjoner eller på annen måte i hensikt å levere Tjenestene til Kunden.

Kunde: Den juridiske eller fysiske personen som spesifiseres på fakturaen fra Lime, og som inngår i avtaler med Lime basert på AV.

Oppstartdag: Den dag da leveranser av Tjenestene skal påbegynnes i henhold til hva som angis i Avtalen, ved at Lime skaffer til veie innloggingsinformasjon eller andre anvisninger for at Kunden skal kunne ta del av Tjenestene.

Tilleggstjeneste(r): Separate enkeltfunksjoner eller funksjonspakker som Kunden typisk kan bruke mot en særskilt avgift per transaksjon.