HemJuridikAllmänna VillkorIntenz Konsulttjänster

Allmänna villkor – Intenz Konsulttjänster

1. Inledning

Dessa “Allmänna Villkor” tillämpas på utförande av konsulttjänster av Lime Technologies Sweden AB, eller något av dess dotterbolag (“Lime”) åt kund (“Kunden”) i enlighet av det uppdrag som Kunden har beställt av Lime (“Uppdraget”).

2. Tjänstens omfattning

2.1. Konsultinsatser inom ramen för dessa Allmänna Villkor kan exempelvis bestå av föreläsningar, workshops, intervjuer och andra tjänster som Lime och Kunden tillsammans kommer överens om (vidare definierat som “Tjänsten”).

2.2. I en “Uppdragsbeskrivning” specificeras av omfattningen och det faktiska upplägget av Uppdraget tillsammans med bland annat tidsplan och estimerat pris. Uppdragsbeskrivningen ska godkännas av båda parterna och regleras av dessa Allmänna Villkor. Om Uppdragsbeskrivningen och dessa Allmänna Villkor innehåller motstridiga uppgifter ska Uppdragsbeskrivningen äga företräde. För de fall då Uppdragsbeskrivning saknas ska motsvarande uppgifter, som lämnats i Lime’s offert till kunden avseende Uppdraget, gälla i dess ställe.

3. Tjänstens genomförande

3.1. Parterna ska samarbeta och samråda om Tjänstens utförande. Lime ska genomföra Tjänsten med för ändamålet lämpliga, kvalificerade och kompetenta medarbetare och på ett fackmannamässigt sätt.

3.2. Om Uppdraget och Tjänsten omfattar insatser och utbildningar innefattande fysisk närvaro, ansvarar kunden för bokning av och kostnader för konferens-/utbildningslokaler. Lokalerna behöver vara tillräckligt stora för att rymma samtliga deltagare. Det ska även finnas access till att visa material från dator via skärm/projektor samt skrivytor i form av tavla och blädderblock. Kunden ansvarar för konferensarrangemang för deltagarna; såsom resor, logi och mat.

3.3. Lime får vid behov anlita underkonsult för Uppdragets utförande. I sådant fall ansvarar Lime för underkonsultens arbete som för sitt eget.

4. Garanti och garantibegränsning

Lime garanterar att leveransen av Tjänsterna kommer att genomföras huvudsakligen som beskrivits i Uppdragsbeskrivningen. Mindre avvikelser kan förekomma.

5. Databehandling och integritet

Uppdraget kan komma att innebära att personuppgifter överförs från Kunden till Lime. Lime är därvid enligt Dataskyddsförordningen (“GDPR”) att betrakta som personuppgiftsbiträde avseende de personuppgifter som Lime behandlar inom ramen för Uppdraget för Kundens räkning och Kunden är att betrakta som personuppgiftsansvarig. Lime och Kunden ska i sådant fall, i enlighet med GDPR:s krav, ingå ett personuppgiftsbiträdesavtal som reglerar Limes behandling av Kundens personuppgifter. I förekommande fall ska personuppgiftsbiträdesavtalet utgöra en integrerad bilaga till dessa Allmänna Villkor, innebärande att samtliga rättigheter, skyldigheter och begränsningar häri även blir tillämpliga på personuppgiftbiträdesavtalet.

6. Ansvarsbegränsning

6.1. Lime ansvarar med nedan angivna begränsningar för den skada som Lime orsakar genom försummelse.

6.2. Lime ansvar enligt dessa Allmänna Villkor är begränsat till direkt skada, utom där annat följer av obligatorisk lag, såsom vad gäller skador som orsakas av grov vårdslöshet eller uppsåt. Lime är således inte ansvarig för indirekt förlust eller följdskada, omfattande men inte uteslutande förlust av produktion, förlust av intäkt eller vinst, eller tredje parts krav. Alla återbetalningar och ersättningar för direkt skada samt direkta förluster och kostnader skall aldrig överstiga ett belopp som motsvarar arvodet avseende Tjänster utförda under Uppdraget under de sex månader som föregick dagen då Kunden framställde sitt anspråk.

6.3. Varken Lime eller Kunden är ansvariga för försening eller avbrott i sina åtaganden som orsakas av, eller härrör ur, en force majeure-händelse, såsom jordbävning, upplopp, arbets-konflikt och andra händelser som på samma sätt är utom Lime eller Kundens kontroll.

6.4. Om Lime varit försumlig vid utförande av Tjänsten, vilket resulterat i ett fel, ska Lime utan oskäligt dröjsmål, om det är praktiskt möjligt, avhjälpa felet. Sådant avhjälpande behöver dock inte ske om avhjälpandet skulle innebära oskäliga kostnader eller olägenhet i förhållande till felets betydelse för kunden.

6.5. Kunden ska, för att kunna göra fel eller försummelse gällande enligt ovan, framställa anspråk på ersättning eller avhjälpande senast tre (3) månader efter det att kunden märkt eller borde ha märkt grunden för kravet. Därefter avhjälps fel enligt gällande konsultpriser.

7. Immateriella Rättigheter

7.1 .Lime, eller dess licensgivare, är ensam innehavare av alla immateriella rättigheter (“IPR”) hänförliga till Tjänsterna, inklusive alla verktyg och modeller i programmen. IPR innefattar men är inte begränsat till rättigheter i upphovsrätt, patent, varumärken, företagsnamn, mönster och produktdesign, källkod, databaser, affärsplaner och know-how, i samtliga fall oavsett om dessa är registrerade eller inte och samtliga ansökningar till någon av dessa rättigheter.

7.2 .All IPR som anges eller används inom ramen för utförandet av Uppdraget eller i anslutning därtill är respektive rättighetsinnehavares egendom. Lime är inte ansvarig för länkar till, eller innehållet i, webbsidor eller dokumentation som inte ägs eller kontrolleras av Lime, som tillhandahållits av Kunden.

7.3. Om Lime, som en del i Uppdraget, utvecklar någon immateriell rättighet, som t.ex. utbildningsmaterial, förblir äganderätten till sådana immateriella rättigheter Lime’s egendom. Kunden erhåller en i tiden obegränsad, icke-exklusiv, icke-överlåtbar och vederlagsfri licens att använda sådana immateriella rättigheter och sådant material i sin verksamhet i informations- och marknadsföringsverksamhet, under förutsättning att det tydligt framgår att Lime är rättighetsinnehavare.

8. Intrång i immateriell rätt

Lime ska hålla kunden skadeslös om ett krav från tredje part skulle riktas mot kunden på grund av kundens användning av sådana immateriella rättigheter som avses i punkten 7 ovan. Detta åtagande gäller dock endast om kunden utan dröjsmål informerar Lime om kravet och att Lime får rätten att ensam bestämma över försvaret och en eventuell förlikning.

9. Sekretess

9.1. Lime och Kunden förbinder sig att inte utan motpartens skriftliga medgivande utlämna information till tredje man om motpartens verksamhet som kan vara att betrakta som affärs- eller yrkeshemligheter eller som enligt lag omfattas av sekretesskyldighet, oavsett om den är muntlig, skriftlig, elektronisk eller i annan form (“Konfidentiell Information”). Med Konfidentiell Information avses inte sådan information som part kan visa har blivit känd för parten på annat sätt än genom Uppdraget eller som är allmänt känd.

9.2. Sekretesskyldigheten gäller inte när part enligt tillämplig lag, förordning, föreskrift, eller myndighetsbeslut är skyldig att lämna ut uppgifter.

9.3. Respektive part ansvarar för sina respektive anställdas och konsulters iakttagande av denna bestämmelse och ska genom sekretessförbindelse med dessa eller andra lämpliga åtgärder tillse att denna punkt iakttas.

9.4. Parts sekretesskyldighet enligt dessa Allmänna Villkor gäller under avtalstiden samt även för en period om två (2) år efter det att Uppdraget har upphört.

10. Prissättning och fakturering

10.1. Estimerat pris för Uppdraget anges med utgångspunkt i Uppdragsbeskrivningen (“Ersättningen”). Om Ersättningen inte anges i Uppdragsbeskrivningen ska kunden betala pris enligt löpande räkning med gällande timarvode och övriga ersättningar som anges nedan.

10.2. Utöver arvodet har Lime rätt till ersättning för utlägg, traktamente, rese- och logikostnader.

10.3. Såvida inte annat anges i Uppdragsbeskrivningen ingår inte konferensarrangemang, såsom lokalhyra, mat och logi i Ersättningen.

10.4. Lime har rätt att högst två gånger per år ändra timarvodet och övriga ersättningar enligt dessa villkor. Rätten att ändra arvodet gäller dock inte för påbörjade Uppdrag där arvodet avtalats i särskild ordning. Om arvodesförändringen överstiger Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor (AKI) har kunden rätt att säga upp avtalet per den dag som arvodesförändringen träder ikraft.

10.5. Om inget annat avtalats är faktureringsperioden månadsvis eller efter avslutat Uppdrag och betalningsvillkor är 30 dagar netto, om inte annat anges i Uppdragsbeskrivningen. Avgifter, till exempel fakturaavgift, debiteras enligt de villkor som vid var tid tillämpas av Lime. Moms tillkommer på angivna priser.

10.6. Dröjsmålsränta är av Riksbanken fastställd referensränta plus 8 procentenheter. Om kunden är i dröjsmål med betalningen förbehåller Lime sig rätten att avbryta pågående arbete till dess betalning av utestående fakturor har skett till fullo.

11. Avbokning/ändring av order

11.1. Båda parter ska aktivt arbeta för en god planering och undvika störningar i form av om- och avbokningar. Kunden kan dock utan omkostnader ändra ett orderbekräftat Uppdrag fram till senast fyra (4) veckor före planerad start av Uppdraget. Vid ändring/avbokning senare än fyra (4) veckor före planerad start av Uppdraget faktureras kunden omkostnader enligt följande:

  • Senare än 4 veckor före start: 50% av Ersättningen
  • Senare än 3 veckor före start: 75% av Ersättningen
  • Senare än 2 veckor före start: 100% av Ersättningen

11.2. Vid avbokning från kund som inte leder till ombokning eller resterande del av orderbekräftade Uppdraget har Lime rätt att fakturera 25% av beloppet för aktiviteter som inte fakturerats.

12. Avtalsperiod och uppsägning

12.1. Dessa villkor gäller från dag för undertecknande och fram tills Uppdraget har slutförts, alternativt avbokats/avbrutits. Endera parten kan när som helst under löptiden skriftligen säga upp avtalet med 30 dagars uppsägningstid.

12.2. Lime kan dock inte säga upp avtalet under ett pågående Uppdrag såvida inte kunden är i dröjsmål med betalning av förfallen faktura eller har gjort sig skyldig till annat avtalsbrott.

12.3. Parterna kan säga upp detta Uppdraget och avtalet med omedelbar verkan om motparten är på obestånd, är försatt i konkurs eller av annan anledning inte kan antas fullfölja sina förpliktelser. Parterna har då rätt att omedelbart avbryta pågående leverans av Tjänster under Uppdraget.

12.4. Bestämmelser i Allmänna Villkoren som till sin natur är ägnade att vara giltiga efter Uppdragets upphörande ska fortsätta att vara bindande för parterna efter att Uppdraget har upphört oavsett anledning.

13. Avtalande parter och gällande lag

13.1. Parternas rättigheter och skyldigheter skall i sin helhet lyda under svensk lag.

13.2. Tvister angående tolkning av dessa villkor skall parterna försöka lösa genom uppgörelse i godo. Om tvisten inte kan lösas på detta sätt, skall tvisten lösas genom skiljedom administrerat vid Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut (Institutet). Överstiger inte tvistemålets värde SEK 100 000, skall Institutets Regler för Förenklat Skiljeförfarande tillämpas. Överstiger tvisteföremålets värde SEK 100 000, skall Skiljedomsregler för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut tillämpas. Uppgår tvisteföremålets värde till ett belopp mellan SEK 100 000 och SEK 1 000 000 skall skiljenämnden bestå av en skiljeman. Överstiger tvisteföremålet värde SEK 1 000 000 skall skiljenämnden bestå av tre skiljemän.

14. Övrigt

14.1. Meddelanden. Meddelanden med anledning av tillämpning av dessa Allmänna Villkor kan ske skriftligen via e-post, bud eller post, adresserade enligt kontaktuppgifter i Uppdragsbeskrivningen eller officiellt registrerad adress. Meddelanden ska anses ha levererats och mottagits (i) samma dag vid försändelse med bud eller e-post, eller (ii) femte dagen efter meddelande skickat med vanlig postgång. Meddelande från Kunden till Lime avseende Allmänna villkoren skickas med kopia till legal@lime.tech.

14.2. Motstridiga avtalsvillkor. Allmänna Villkoren och dess eventuella bilagor kompletterar varandra. Om dessa innehåller motstridiga villkor ska Allmänna Villkoren äga företräde.

14.3. Ändringar i Allmänna Villkor. Lime förbehåller sig rätten att med trettio (30) dagars varsel ändra Allmänna Villkoren samt övriga villkor för leverans av Tjänsterna. Om Kund inte accepterar sådan ändring, kan avtalet och Uppdraget sägas upp omedelbart. Om Kunden säger upp avtalet i enlighet med denna punkt har Kunden rätt till proportionell återbetalning av eventuella i förskott erlagda ersättningar i enlighet med punkten 11 ovan.

14.4.Ogiltighet och avstående. Om kompetent domstol, myndighet eller skiljenämnd skulle finna att någon bestämmelse i Allmänna Villkoren är ogiltig, helt eller delvis, eller icke-verkställbar ska detta inte påverka giltigheten av övriga bestämmelser som ska vara gällande och verkställbara i den utsträckning som gällande rätt tillåter. Den aktuella bestämmelsen ska i sådana fall ersättas med en bestämmelse som, i så stor utsträckning som möjligt, uppnår den ursprungliga bestämmelsens syften. Ett avstående från part att göra gällande någon rätt under dessa Allmänna villkor ska inte betraktas som ett generellt avstående från sådan rättighet.

14.5. Fullständigt avtal. Allmänna Villkoren tillsammans med Uppdragsbeskrivningen och eventuella bilagor utgör parternas fullständiga reglering av föremålet för Uppdraget. Alla eventuella skriftliga eller muntliga åtaganden och utfästelser som föregått mellan parterna ska ersätts av innehållet i dessa handlingar.

Vill du komma i kontakt med oss?

Slösa inte mer med din tid! Låt oss tillsammans hitta lösningen som ger dig fler kunder och skapar ambassadörer av dina befintliga!