1. Indledning

Disse Almindelige vilkår (AV-K) regulerer de situationer, hvor kunden hyrer Lime Technologies A/S (Lime Technologies) til konsulentbistand i forbindelse med kundens brug af systemer, der er blevet leveret af Lime Technologies, med tilhørende moduler og helt eller delvist integrerede tillægstjenester.

Konsulentbistanden kan eksempelvis bestå af installation og/eller opsætning af system, udførsel af specialtilpasninger eller integration med andre systemer (Tjenesten).

2. Tjenestens omfang

Lime Technologies skal udføre de tjenester, som fremgår af Opgavebeskrivelsen. Denne består af en beskrivelse af den opgave, som Lime Technologies skal udføre (Opgaven), samt en tidsplan for, hvornår opgaven skal udføres. Beskrivelsen kan også rumme kriterier for godkendelsen. Opgavebeskrivelsen skal godkendes af begge parter og skal tilføjes til Aftalen. Indeholder Opgavebeskrivelsen og de almindelige vilkår (AV-K) modstridende oplysninger, har AV-K fortrinsret.

Hvor Opgavebeskrivelsen mangler, gælder de tilsvarende oplysninger, som er leveret i Lime Technologies tilbud til kunden med hensyn til Opgaven.

Lime Technologies og kunden skal udpege hver deres kontaktperson, som har bemyndigelse til at repræsentere de respektive parter, i forbindelse med samtlige spørgsmål, der dukker op i forbindelse med Aftalen.

3. Sådan skal Tjenesten gennemføres

Parterne skal samarbejde og konsultere hinanden om, hvordan Tjenesten skal gennemføres.

Lime Technologies skal gennemføre Tjenesten via velkvalificerede medarbejdere samt på professionel vis.

Lime Technologies har lov til at hyre underkonsulenter, der kan hjælpe med at udføre Tjenesten. I disse tilfælde har Lime Technologies ansvar for underkonsulentens arbejde såvel som egne områder.

Kunden påtager sig ansvaret for, at der er adgang til den type software, udstyr samt kommunikationstjenester, der er påkrævet for, at Tjenesten kan gennemføres. Disse specifikationer fremgår af Lime Technologies hjemmeside eller meddeles af Lime Technologies ved forespørgsel.

4. Forpligtigelse og afhjælpning

Lime Technologies sikrer, at Resultatet af tjenesterne (Resultatet) lever op til Opgavebeskrivelsen og kundens rimelige forventninger. Både kunden og Lime Technologies er indforstået med, at Resultatet muligvis ikke er helt fejlfrit.

Hvis Resultatet ikke fungerer i overensstemmelse med Opgavebeskrivelsen, har Lime Technologies ret til at korrigere alle konstaterede fejl og mangler i Resultatet – på egen bekostning. Lime Technologies retter hurtigst muligt de fejl i Resultatet, som væsentligt påvirker funktionen i Resultatet. Lime Technologies forbeholder sig dog retten til at afgøre, hvornår og hvordan en fejl skal udbedres, samt hvornår og hvordan et tiltag skal udføres.

Den ovennævnte ret og pligt til afhjælpning er gældende i tre måneder fra, at Resultatet er blevet godkendt af kunden. Derefter rettes eventuelle fejl eller mangler i henhold til gældende konsulentprislister.

5. Accepttest og godkendelse

Bliver parterne enige om, at der skal gennemføres en accepttest og derved en formel godkendelse af Tjenesterne og Resultatet, gælder følgende:

Lime Technologies skal senest ti (10) dage før den afleveringsdato, der er specificeret i tidsplanen under Opgavebeskrivelsen, give kunden mulighed for at kontrollere, at de angivne kriterier i Opgavebeskrivelsen med henblik på at godkende Resultatet, er blevet opfyldt.

Kunden anses for at have godkendt Resultatet, hvis: (i) kunden har konstateret, at kriterierne for godkendelse af Resultatet er opfyldt, hvorfor Resultatet er endelig godkendt; (ii) kunden har forsømt at godkende Resultatet uden gyldig grund; (iii) kunden ikke har gennemført en accepttest før den aftalte dag for aflevering, til trods for at Lime Technologies allerede har meddelt, at Resultatet er klar til en accepttest; (iv) Resultatet opfylder kriterierne for godkendelse efter afhjælpning  af kundens tilføjede anmærkninger eller; (v) kunden har taget Resultatet i brug i sin virksomhed.

Har parterne ikke aftalt procedurer for accepttest i henhold til ovenstående, skal Resultatet anses for godkendt, når Lime Technologies har stillet Resultatet til rådighed for kunden, og kunden kan tage Resultatet i brug.

6. Forsinkelse

Har parterne aftalt en dag for overlevering af Resultatet via Opgavebeskrivelsen (dvs. det tidspunkt, hvor Resultatet skal være godkendt af kunden), og har en sådan overlevering ikke har fundet sted af årsager, der kan henføres til Lime Technologies, har kunden ret til at indhente et bodsbeløb fra den tredje uge efter aftalt dag for overlevering. Bodbeløbet udgør 0,5 procent af det totale konsulenthonorar for den forsinkede Opgave for hver afsluttet forsinkelsesuge. Boden kan maksimalt løbe i 20 uger. Denne bod skal udgøre maksimum for, hvad kunden kan kræve som kompensation for forsinkelsen og følgende tab heraf. Hvis Resultatet ikke er godkendt, når det maksimale bodsbeløb er opnået, har kunden ret til at ophæve Aftalen og få en prisnedsættelse på det skyldige honorar i den udstrækning, som Resultatet ikke med rimelighed kan anvendes af kunden.

Er der ikke aftalt en specifik dag for levering af Resultatet, skal leveringen ske inden for rimelig tid med hensyn til Lime Technologies arbejdsbelastning og bemanding, særlige vanskeligheder i Opgaven og andre relevante forhold i øvrigt.  Kundens ret til kompensation for forsinkelse beregnes fra dette tidspunkt efter samme regler om bod, som angivet ovenfor.

Hverken Lime Technologies eller kunden er ansvarlige for forsinkelser eller afbrud i forpligtelserne, som forårsages af eller hidrører en force majeure-hændelse, hvilket kan omfatte jordskælv, optøjer, arbejdskonflikter og andre hændelser, som på samme måde ligger uden for Lime Technologies eller kundens kontrol. En sådan forsinkelse udløser ikke kundens ret til bøde efter dette afsnits første pkt.

Ligeledes har kunden ikke ret til bod, hvis forsinkelsen skyldes kundens forhold og øvrige uforudsete omstændigheder, som Lime Technologies ikke har indflydelse på.

Dette punkt 6 udgør parternes udtømmende regulering af Kundens rettigheder i tilfælde af forsinkelse, og kunden kan ikke yderligere påberåbe sig misligholdelsesbeføjelser.

7. Ansvar

Lime Technologies er ansvarlig, med nedenfor angivne begrænsninger, for den skade, som Lime Technologies forårsager ved en forsømmelse af sine forpligtigelser i henhold til aftalen.

Lime Technologies ansvar i henhold til AV-K er begrænset til direkte skade, med mindre andet følger af præceptiv lov, Indirekte tab omfatter, men er ikke begrænset til, tab af data, tab af produktion, tab af indtægt eller gevinst eller tredjeparts krav.

Enhver kompensation for direkte tab og omkostninger i hver 12 måneders periode må aldrig overstige et beløb, som svarer til honoraret for Tjenester udført for kunden i de seks måneder, som gik forud for dagen, da kunden fremsatte sit krav.

Har Lime Technologies været forsømmelig i udførelsen af Tjenesten, og resulterer dette i en fejl, skal og har Lime Technologies ret til – uden voldgift, hvis det er praktisk muligt – udbedre fejlen. Sådanne udbedringer behøver dog ikke at blive foretaget, hvis hjælpen skulle indebære urimelige omkostninger eller ulejlighed i forhold til fejlens betydning for kunden.

Ønsker kunden at gøre en fejl eller forsømmelse gældende i henhold til ovenstående, skal vedkommende fremsætte et krav om erstatning eller udbedring senest tre (3) måneder efter, at årsagen til kravet er blevet observeret. Efter denne frist udbedres fejlen i henhold til de gældende konsulentpriser.

8. Rettigheder

Hvis Lime Technologies, som en del af Opgaven, udvikler immaterielle rettigheder, forbliver ejerskabet til sådanne immaterielle rettigheder hos Lime Technologies. Kunden tildeles dog en ubegrænset, ikke-eksklusiv samt vederlagsfri licens, der ikke kan overdrages til andre parter. Kunden kan benytte sig af disse immaterielle rettigheder i virksomheden, som beskrevet i Opgavebeskrivelsen.

9. Krænkelse af immaterielle rettigheder

Lime Technologies skal holde kunden skadesløs, hvis der rettes krav mod kunden grundet kundens brug af sådanne immaterielle rettigheder, som beskrevet i ovennævnte punkt. Denne skadesløsholdelse gælder dog kun, hvis kunden straks meddeler Lime Technologies om kravet, og at Lime Technologies får retten til alene at bestemme over forsvaret og et eventuelt forlig.

10. Tredjepartsprodukter

Hvis Lime Technologies i forbindelse med Opgaven stiller produkter under licens fra en anden leverandør til rådighed, gælder den anden leverandørs licensvilkår frem for disse AV-K.

11. Prissætning og fakturering

Hvis ikke andet er angivet i Aftalen, skal kunden betale vederlag i henhold til løbende afregning af timehonorar og øvrige omkostninger, som reguleret af Aftalen. Er honoraret ikke aftalt, følger honoraret for Tjenesterne den aktuelle prisliste.

Foruden honoraret har Lime Technologies ret til vederlag for udlæg, bespisning samt rejse- og logiomkostninger.

Lime Technologies forbeholder sig retten til at ændre på honoraret og andre vederlag i henhold til disse AV-K. Dette kan dog kun ske to gange årligt. Retten til at ændre honoraret gælder dog ikke for påbegyndte Opgaver, hvor honoraret er aftalt særskilt. Hvis ændringen af honoraret overstiger Danmarks Statistiks lønindeks for den private sektor (Tabel ILON 12) har kunden ret til at opsige Aftalen den dag, hvor honorarændringen træder i kraft.

Hvis kunden aflyser for-bookede besøg af konsulenter med mindre end 3 dages varsel, forbeholder Lime Technologies sig retten til at fakturere de faktiske omkostninger samt 50 % af omkostningerne for den aflyste konsultation.

Hvis ikke andet er aftalt, er faktureringsperioden månedsvis. Alternativt sker faktureringen efter afsluttet Opgave, hvor betalingsvilkåret normalt er 30 dage netto. Afgifter, såsom fakturagebyr, debiteres i henhold til de vilkår, som til enhver tid praktiseres af Lime Technologies. Moms pålægges de angivne priser.

Morarenten svarer til den danske Nationalbanks fastsatte referencerente plus 8 procentpoint.

Er kunden forsinket med betalingen, forbeholder Lime Technologies sig retten til at afbryde det igangværende arbejde, indtil betalingen af de udestående fakturaer er modtaget. I sådanne tilfælde har Lime Technologies også ret til at debitere et erstatningsbeløb i henhold til dette punkts fjerde stykke.

12. Aftaleperiode og opsigelse

Aftalen gælder fra dagen for underskrivelse og gælder fremadrettet. Hver part kan når som helst i perioden skriftligt opsige Aftalen med 30 dages opsigelse.

Lime Technologies kan dog ikke opsige aftalen under en igangværende Opgave, med mindre kunden er bagud med betaling af forfaldne fakturaer eller på anden måde har misligholdt sine forpligtigelser i henhold til aftalen.

Parterne kan opsige denne aftale med umiddelbar virkning, hvis modparten er insolvent, er gået konkurs eller på anden vis ikke kan leve op til sine forpligtelser. Parterne har her ret til straks at afbryde de igangværende leverancer af tjenester.

13. Aftalende parter og gældende lov

Parternes rettigheder og forpligtelser skal i deres helhed høre under dansk lov. Tvister angående fortolkningen af disse AV-K skal forsøges løst i mindelighed af de involverede parter. Kan tvisten imidlertid ikke løses på denne måde, skal tvisten føres ved voldgiften. Overstiger tvistens værdi ikke 100.000 DKK, skal Voldgiftsinstituttet København efter de af voldgiftsinstituttet vedtagne regler om forenklet voldgift anvendes. Overstiger tvistens værdi derimod 100.000 DKK, går man ud fra Voldgiftsinstituttets til enhver tid gældende voldgiftsregler. Har tvisten en værdi, der beløber sig til mellem 100.000-1.000.000 DKK, skal voldgiftsnævnet bestå af en voldgiftsmand. Overstiger tvistens værdi 1.000.000 DKK, skal voldgiftsnævnet bestå af tre voldgiftsmænd. Tvistens værdi omfatter sagsøgerens krav i anklageskriftet samt eventuelle genklagemål i sagsøgtes erklæring over anklageskriftet.