HemJuridikAllmänna VillkorKonsultinsatser (AV-K)

Allmänna villkor – Konsultinsatser (AV-K)

1. Inledning

Dessa Allmänna villkor (AV-K) reglerar de situationer när kunden anlitar Lime Technologies Sweden AB (Lime Technologies) för utförande av konsultinsatser i samband med kundens användning av något system som levereras av Lime Technologies med tillhörande moduler och helt eller delvis integrerade tilläggstjänster. Konsultinsatserna kan exempelvis bestå av installation och/eller uppsättning av system, utförande av specialanpassningar eller integration med andra system (Tjänsten).

2. Tjänstens omfattning

Lime Technologies ska utföra de Tjänster som framgår av Uppdragsbeskrivningen som består av en beskrivning av det uppdrag som du önskar att Lime Technologies ska utföra (Uppdraget), en tidsplan för när uppdraget ska utföras och i förekommande fall kriterier för godkännande. Uppdrags-beskrivningen ska godkännas av båda parterna och ska bifogas till Avtalet. Om Uppdrags-beskrivningen och dessa AV-K innehåller motstridiga uppgifter ska dessa AV-K äga företräde.

För de fall då Uppdragsbeskrivning saknas ska motsvarande uppgifter som lämnats i Lime Technologies offert till kunden avseende Uppdraget gälla i dess ställe.

Lime Technologies och kunden ska utse varsin kontaktperson som har behörighet att företräda respektive part vad gäller samtliga frågor som uppkommer i samband med Avtalet.

3. Tjänstens genomförande

Parterna ska samarbeta och samråda om Tjänstens utförande.

Lime Technologies ska genomföra Tjänsten med för ändamålet lämpliga, kvalificerade och kompetenta medarbetare och på ett fackmannamässigt sätt.

Lime Technologies får anlita underkonsult för Tjänstens utförande. I sådant fall ansvarar Lime Technologies för underkonsultens arbete som för sitt eget.

Kunden åtar sig att ha tillgång till sådan programvara, utrustning och kommunikationstjänst som krävs för Tjänstens genomförande. Dessa framgår av Lime Technologies hemsida eller meddelas av Lime Technologies vid förfrågan.

4. Garanti och garantibegränsning

Lime Technologies garanterar att resultatet av Tjänsterna (Resultatet) kommer att fungera huvudsakligen som beskrivits i Uppdragsbeskrivningen eller annars som kunden rimligen kan förvänta sig. Kunden och Lime Technologies är överens om att Resultatet inte är helt fritt från fel och att förbättringar av Resultatet kan bli nödvändiga.

Om Resultatet inte fungerar i enlighet med ovan angivna begränsade garanti, ska Lime Technologies korrigera alla konstaterade fel eller brister i Resultatet på egen bekostnad. Lime Technologies åtgärdar anmälda fel i Resultatet som på ett allvarligt sätt påverkar funktionen i Resultatet, så snart det är möjligt. Lime Technologies förbehåller sig dock rätten att avgöra när och hur ett fel ska rättas samt när och hur en åtgärd ska utföras.

Denna begränsade garanti gäller i tre månader från det att Resultatet har godkänts av kunden. Därefter åtgärdas eventuella fel eller brister enligt gällande konsultprislista.

5. Acceptanstest och godkännande

För det fall parterna har kommit överens om att det ska genomföras en acceptanstest och ett formellt godkännande av Tjänsterna och Resultatet ska följande gälla:

Lime Technologies ska senast tio (10) dagar före den dag för överlämnande som anges i tidsplanen i Uppdrags­beskrivningen ge kunden möjlighet att kontrollera att de kriterier som anges i Uppdrags­beskrivningen för att godkänna Resultatet är uppfyllda.

Kunden ska anses ha godkänt Resultatet om: (i) kunden har konstaterat att kriterierna för godkännande av Resultatet är uppfyllda och därmed har godkänt Resultatet (ii) kunden har underlåtit att godkänna Resultatet utan giltiga skäl, (iii) kunden har inte genomfört acceptanstestet före avtalad dag för överlämnande trots att Lime Technologies har meddelat att Resultatet är klart för acceptanstest, (iv) Resultatet uppfyller kriterierna för godkännande efter avhjälpande av kundens befogade anmärkningar eller (v) kunden har tagit Resultatet i bruk i sin verksamhet.

Har parterna inte avtalat om procedur för acceptanstest enligt ovan, ska Resultatet anses godkänt när kunden kan ta Resultatet i bruk.

6. Försening

För det fall parterna har avtalat om en dag för överlämnande av Resultatet i Uppdrags-beskrivningen (dvs tidpunkten när Resultatet ska vara godkänt) och sådant överlämnande inte har skett av skäl som är hänförliga till Lime Technologies, har kunden rätt till vite från den tredje veckan efter avtalad dag för överlämnande. Vite utgår med 0,5 procent av det totala konsultarvodet för det försenade Uppdraget för varje avslutad förseningsvecka. Vite kan utgå i maximalt 20 veckor. Om Resultatet inte godkänts när maximalt vite har utgått, har kunden rätt att avbryta Uppdraget och få prisnedsättning på arvodet i den mån som Resultatet inte rimligen kan användas av kunden.

Har dag för överlämnande av Resultatet inte avtalats, ska överlämnande ske inom skälig tid med beaktande av Lime Technologies arbetsbelastning och bemanning, särskilda svårigheter i Uppdraget, kundens eventuella medansvar och övriga oförutsedda omständigheter som kan medföra tidsutdräkt.

Denna punkt 6 utgör parternas fullständiga reglering av påföljder vid en eventuell försening från Lime Technologies sida.

7. Ansvar

Lime Technologies ansvarar med nedan angivna begränsningar för den skada som Lime Technologies orsakar genom försummelse.

Lime Technologies ansvar enligt AV är begränsat till direkt skada, utom där annat följer av obligatorisk lag, såsom vad gäller skador som orsakas av grov vårdslöshet eller uppsåt. Alla återbetalningar och ersättningar för direkt skada samt direkta förluster och kostnader under varje 12-månaders period skall aldrig överstiga ett belopp som motsvarar arvodet avseende Tjänster utförda åt Kunden de sex månader som föregick dagen då Kunden framställde sitt anspråk.  Sådan återbetalning eller ersättning kan ej heller överstiga ett prisbasbelopp enlig 2 kap. 6§ socialförsäkringsbalken.

Om Lime Technologies hålls ansvarig för betalning av ersättning till Kunden som ett resultat av ett brott av någon skyldighet som följer av dessa AV-K, skall sådan ersättning under inga omständigheter innehålla ersättning för indirekt förlust eller följdskada, omfattande men inte uteslutande förlust av Data, förlust av produktion, förlust av intäkt eller vinst, eller tredje parts krav. Lime Technologies ansvar är begränsat till direkt skada, utom där annat följer av obligatorisk lag, såsom vad gäller skador som orsakas av grov vårdslöshet eller uppsåt.

Varken Lime Technologies eller Kunden är ansvariga för försening eller avbrott i sina åtaganden som orsakas av, eller härrör ur, en force majeure-händelse, såsom jordbävning, upplopp, arbets-konflikt och andra händelser som på samma sätt är utom Lime Technologies eller Kundens kontroll.

Om Lime Technologies varit försumlig vid utförande av Tjänsten, vilket resulterat i ett fel, ska Lime Technologies utan oskäligt dröjsmål, om det är praktiskt möjligt, avhjälpa felet. Sådant avhjälpande behöver dock inte ske om avhjälpandet skulle innebära oskäliga kostnader eller olägenhet i förhållande till felets betydelse för kunden.

Kunden ska, för att kunna göra fel eller försummelse gällande enligt ovan, framställa anspråk på ersättning eller avhjälpande senast tre (3) månader efter det att kunden märkt eller borde ha märkt grunden för kravet. Därefter avhjälps fel enligt gällande konsultpriser.

8. Rättigheter

Om Lime Technologies, som en del i Uppdraget, utvecklar någon immateriell rättighet, förblir äganderätten till sådana immateriella rättigheter hos Lime Technologies. Kunden erhåller dock en i tiden obegränsad, icke-exklusiv, icke-överlåtbar och vederlagsfri licens att använda sådana immateriella rättigheter i sin verksamhet på sätt som avses i Uppdraget.

9. Intrång i immateriell rätt

Lime Technologies ska hålla kunden skadeslös om ett krav skulle riktas mot kunden på grund av kundens användning av sådana immateriella rättigheter som avses i punkten 8 ovan. Detta åtagande gäller dock endast om kunden utan dröjsmål informerar Lime Technologies om kravet och att Lime Technologies får rätten att ensam bestämma över försvaret och en eventuell förlikning.

10. Tredjepartsprodukter

Om Lime Technologies i samband med Uppdraget tillhandahåller produkter under licens från annan leverantör än Lime Technologies gäller den andre leverantörens licensvillkor framför dessa AV-K.

11. Prissättning och fakturering

Om inget annat anges i Avtalet ska kunden betala ersättning enligt löpande räkning med timarvode och övriga ersättningar som följer av Avtalet.

Utöver arvodet har Lime Technologies rätt till ersättning för utlägg, traktamente, rese- och logikostnader.

Lime Technologies har rätt att högst två gånger per år ändra timarvodet och övriga ersättningar enligt dessa AV-K. Rätten att ändra arvodet gäller dock inte för påbörjade Uppdrag där arvodet avtalats i särskild ordning. Om arvodesförändringen överstiger Labour Cost Index för tjänstemän, privat sektor (LCI tjm) har kunden rätt att säga upp avtalet per den dag som arvodesförändringen träder ikraft.

Om kunden ställer in förbokade besök av konsulter med mindre än 3 dagars varsel, förbehåller Lime Technologies sig rätten att fakturera faktiska kostnader samt 50% av kostnaden för den avbokade konsultationen.

Om inget annat avtalats är faktureringsperioden månadsvis eller efter avslutat Uppdrag och betalningsvillkor är normalt 30 dagar netto. Avgifter, till exempel fakturaavgift, debiteras enligt de villkor som vid var tid tillämpas av Lime Technologies. Moms tillkommer på angivna priser.

Dröjsmålsränta är av Riksbanken fastställd referensränta plus 8 procentenheter.

Om kunden är i dröjsmål med betalningen förbehåller Lime Technologies sig rätten att avbryta pågående arbete till dess betalning av utestående fakturor har skett till fullo. I sådant fall har Lime Technologies också rätt att debitera ersättning enligt denna punktens fjärde stycke.

12. Avtalsperiod och uppsägning

Avtalet gäller från dag för undertecknande och gäller tills vidare. Endera parten kan när som helst under löptiden skriftligen säga upp avtalet med 30 dagars uppsägningstid.

Lime Technologies kan dock inte säga upp avtalet under ett pågående Uppdrag med mindre kunden är i dröjsmål med betalning av förfallen faktura eller har gjort sig skyldig till annat avtalsbrott.

Parterna kan säga upp detta Avtal med omedelbar verkan om motparten är på obestånd, är försatt i konkurs eller av annan anledning inte kan antas fullfölja sina förpliktelser. Parterna har då rätt att omedelbart avbryta pågående leverans av Tjänster.

13. Avtalande parter och gällande lag

Parternas rättigheter och skyldigheter skall i sin helhet lyda under svensk lag. Tvister angående tolkning av dessa AV-K skall parterna försöka lösa genom uppgörelse i godo. Om tvisten inte kan lösas på detta sätt, skall tvisten lösas genom skiljedom administrerat vid Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut (Institutet). Överstiger inte tvistemålets värde SEK 100 000, skall Institutets Regler för Förenklat Skiljeförfarande tillämpas. Överstiger tvisteföremålets värde SEK 100 000, skall Skiljedomsregler för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut tillämpas. Uppgår tvisteföremålets värde till ett belopp mellan SEK 100 000 och SEK 1 000 000 skall skiljenämnden bestå av en skiljeman. Överstiger tvisteföremålet värde SEK 1 000 000 skall skiljenämnden bestå av tre skiljemän.

Vill du komma i kontakt med oss?

Slösa inte mer med din tid! Låt oss tillsammans hitta lösningen som ger dig fler kunder och skapar ambassadörer av dina befintliga!