HemJuridikIntegritetspolicy

Integritetspolicy

Denna information uppdaterades 12 februari 2024.

Lime Technologies och dess dotterbolag (nedan kallade “Lime“) respekterar din personliga integritet. Vi är måna om att skydda den personliga integriteten  hos personer som besöker våra webbplatser, registrerar sig för att använda våra tjänster (nedan kallade “kunder“) och söker anställning. I den här integritetspolicyn redogör vi för dina rättigheter och vårt åtagande för att skydda dina personuppgifter. Alla viktiga beslut om skydd för personuppgifter fattas av Limes företagsledning.

Om oss

Lime hjälper företag i Norden och Nordeuropa att bli bättre på kundvård. Vi utvecklar och säljer digitala produkter för “Customer Relationship Management”, utveckling och hantering av kundrelationer. Lime grundades 1990 och har kontor i Lund, Stockholm, Göteborg, Oslo, Köpenhamn, Helsingfors, Utrecht, Köln och Gävle. Vi har över 60 000 användare, allt från enskilda näringsidkare till storföretag.

Behandlingen av dina personuppgifter

I tabellen nedan hittar du information om hur vi behandlar dina personuppgifter. Vi beskriver syftet med behandlingen, det vill säga varför vi behandlar personuppgifterna. Vi anger också vilka kategorier av personuppgifter vi kan behandla för respektive syfte, den rättsliga grunden för behandlingen och hur länge vi behandlar uppgifterna.

Syfte Kategorier av personuppgifterRättslig grundBehandlingsperiod
För att tillhandahålla eller ta emot tjänster och/eller produkter under serviceavtal som du som kund har beställt eller som du som extern leverantör, konsult eller annat levererar under avtal.Kontaktuppgifter, såsom namn och e-postadress.
Uppgifter om din befattning och arbetsgivare.
Faktureringsuppgifter.
Uppgifter om ditt köp eller vårt köp.
Innehåll som du har laddat upp, såsom foton och videor (till exempel i samband med rekrytering eller support).
Dina unika användaruppgifter, såsom användar-ID, användarnamn och lösenord.
Trafikinformation från din webbläsare, såsom typ av webbläsare, enhet, språk och IP-adress.
Uppgifter om hur du beter dig och förflyttar dig på vår webbplats och i våra produkter.
Uppgifter om e-posthantering, såsom vilka meddelanden från oss du öppnar, när du läser dem och hur.
Information relaterad till support och klagomål.
För att genomföra avtalet med dig eller det företag eller den organisation som du företräder.Under avtalstiden och de följande tolv månaderna.
För att följa tillämplig lagstiftning om till exempel ekonomisk redovisning.Faktureringsuppgifter.
Uppgifter relaterade till gällande avtal mellan oss.
Rättslig förpliktelse.Sju år.
För att skydda Limes rättsliga intressen.Kontaktuppgifter, såsom namn och e-postadress.
Uppgifter om din befattning och arbetsgivare.
Korrespondens.
Uppgifter relaterade till gällande avtal mellan oss.
Lime baserar sådan behandling av personuppgifter på vårt berättigade intresse av att skydda och hävda våra rättigheter i händelse av en tvist.Personuppgifterna behandlas i tillämpliga fall till dess att rättsprocessen är avslutad.
För att kunna administrera säkerhet i samband med besök på våra kontor.Namn.
Registreringsnummer på ditt fordon.
Videoinspelningar och foton av dig i våra lokaler.
Lime baserar sådan behandling på vårt berättigade intresse av att registrera besökare på våra kontor och genomföra kameraövervakning. Du kan läsa mer i vår övervakning i vår policy om kameraövervakning.En vecka.
För att kunna marknadsföra våra tjänster och/eller produkter samt vår verksamhet genom till exempel e-postutskick, vår webbplats och sociala medier och med hjälp av särskilda erbjudanden.Kontaktuppgifter, såsom namn och e-postadress.
Uppgifter om din befattning och arbetsgivare.
Uppgifter om vårt gällande avtal.
Uppgifter om den enhet du använder när du besöker vår webbplats, såsom IP-adress.
Användarnamn på sociala medier.
Lime baserar sådan behandling av personuppgifter på vårt berättigade intresse av att kunna marknadsföra våra tjänster och produkter samt vår verksamhet.Tolv månader efter avslutad kontraktstid.
För att kunna administrera och delta i webbinarium, workshops, träningar och andra tillställningar.Kontaktuppgifter, såsom namn och e-postadress.
Uppgifter om din befattning och arbetsgivare.
Bank- och kredituppgifter.
Information kopplat till hälsa, till exempel allergier, matpreferenser eller särskilda tillgänglighetsbehov.
Lime baserar sådan behandling av personuppgifter på vårt berättigade intresse av att kunna arrangera och delta i webbinarium, workshops, träningar och olika tillställningar. För situationer som kräver inhämtande av ditt samtycke, baserar vi vår behandling på den grunden.Under tillställningen och de följande tolv månaderna. Om vi baserar vår behandling enbart på ditt samtycke, upphör vi behandlingen om du drar tillbaka detta.
För att möjliggöra allmän kund- och leverantörsvård (kvalitetsarbete, undersökningar, statistik, marknadsanalys och kund- och leverantörsanalyser, samt utveckla verksamheten, metoderna och produkterna).Uppgifter om dina kontakter med oss.
Svar på undersökningar.
Postadress.
Lime baserar sådan behandling av personuppgifter på vårt berättigade intresse av att kunna utveckla vår verksamhet.Tio år efter slutförandet av uppdraget.

Vi behandlar bara de personuppgifter som behövs för de ovan angivna syftena, och bara så länge det behövs för att nå dessa syften. Exakt vilka personuppgifter vi behandlar beror på hur du som kund eller leverantör har samverkat med oss och vilka tjänster och/eller produkter vi tillhandahåller till dig eller det företag du företräder, eller vilka tjänster och/eller produkter du tillhandahåller till oss.

För att Lime ska kunna uppfylla de rättsliga skyldigheter som följer av tillämplig lagstiftning eller värna om vårt rättsliga intresse kan vi spara personuppgifter längre än vad som anges ovan. Vi behandlar emellertid aldrig personuppgifter längre än nödvändigt eller längre än vad som krävs enligt lag för respektive syfte.

Hur vi samlar in personuppgifter

Generellt samlar Lime samlar in personuppgifter direkt från dig. I vissa fall samlar vi också in personuppgifter om dig om ditt företag är kund hos Lime.

Vi använder cookies och annan spårningsteknik för att optimera din upplevelse när du använder vår webbplats och våra produkter och kommunicerar med oss via e-post. Se vår Cookiepolicy för mer information om hur vi använder cookies.

Vi kan också samla in personuppgifter från andra källor, såsom partnerföretag, sociala medier eller externa datainsamlare.

När vi ber dig att lämna personuppgifter till oss kan du välja att inte lämna ut dem. Om du väljer att inte ge oss de uppgifter som vi behöver för att fullgöra våra åtaganden gentemot dig kan följden bli att vi inte kan fullgöra sådana åtaganden.

Observera att vi samlar in namn och e-postadresser till de personer som använder e-postklienter med tillägg (insticksprogram till Outlook och Gmail) på våra servrar. Inga e-postmeddelanden eller bilagor sparas dock på servrarna. Om användaren uttryckligen begär att e-postinnehåll ska sparas lagras detta i användarens Lime CRM eller Lime Go applikation. Inga uppgifter sparas utan användarens samtycke.

Dina rättigheter

Du har rätt att få information om hur vi behandlar dina personuppgifter. Nedan följer en sammanfattning av de rättigheter du kan utöva genom att kontakta oss.

Rätt till tillgång

Du har rätt att utan kostnad begära information om hur dina personuppgifter behandlas. Du har också rätt att få en kopia av de personuppgifter som vi behandlar om dig. Om du skickar oss en skriftlig begäran och anger vilka uppgifter du vill ha tillgång till besvarar vi den så snart vi kan. Skulle det vara så att vi inte kan ge dig tillgång till dessa uppgifter får du en motivering för detta. Om vi inte har kommit överens om någonting annat skriftligen skickas kopian av dina personuppgifter till den adress vi har registrerat.

Rätt till rättelse

Eftersom Lime är personuppgiftsansvarig är det vi som har huvudansvaret för att säkerställa att de personuppgifter vi behandlar är korrekta. Om du meddelar oss att de personuppgifter du har lämnat till oss inte längre stämmer rättar, spärrar eller raderar vi dem omgående.

Rätt till radering

Du har rätt att begära att Lime utan onödigt dröjsmål ska radera dina personuppgifter. Personuppgifter ska raderas i följande fall:

  • Om de inte längre är nödvändiga för det ändamål för vilket de har samlats in.
  • Om du har återkallat ditt samtycke och det inte finns någon annan rättslig grund för behandlingen.
  • Om behandlingen sker för direktmarknadsföringsändamål och du motsätter dig detta.
  • Om grunden för behandlingen är berättigat intresse och ditt intresse väger tyngre än vårt.
  • Om uppgifterna inte har behandlats i enlighet med tillämplig lagstiftning om dataskydd.
  • Om uppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse.

Vi kan ha skyldigheter som förhindrar oss att radera alla dina personuppgifter omedelbart. Sådana skyldigheter följer av tillämplig lagstiftning om till exempel bokföring. Om vissa personuppgifter inte får raderas enligt lag meddelar vi dig detta och ser till att uppgifterna endast kan användas för att fullgöra dessa skyldigheter.

Rätt till begränsning av behandlingen

Du har rätt att begära att Lime tillfälligt begränsar behandlingen av dina personuppgifter om något av följande alternativ är tillämpligt:

  • Du anser att de uppgifter vi har om dig är felaktiga och har begärt rättelse av dem.
  • Behandlingen sker inte i enlighet med gällande lagstiftning om dataskydd, men du motsätter dig att personuppgifterna raderas och begär i stället en begränsning av deras användning.
  • Vi behöver inte längre personuppgifterna för ändamålen med behandlingen, men vi behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara ett rättsligt anspråk.

Om du invänder mot behandlingen av dina personuppgifter kan användningen begränsas under tiden en undersökning genomförs. När Lime begränsar användningen av dina personuppgifter lagrar vi dem bara, och ber om ditt samtycke för eventuell ytterligare behandling.

Rätt till dataportabilitet

Om vi behandlar dina personuppgifter baserat på ditt samtycke eller för att fullgöra en avtalsmässig förpliktelse mot dig har du rätt att begära att vi överlämnar alla de uppgifter vi behandlar på ett automatiserat sätt i ett maskinläsbart format. Det kan till exempel vara en Excel- eller CSV-fil. Du har också rätt att begära att dina personuppgifter överförs till en annan personuppgiftsansvarig om det är tekniskt möjligt.

Rätt att göra invändningar

Du har rätt att göra invändningar mot vår behandling av dina personuppgifter om behandlingen grundar sig på vårt berättigade intresse. I sådana fall ber Lime dig att specificera vilken behandling du invänder mot. Om du invänder mot någon behandling fortsätter vi bara att behandla dina uppgifter om vi har berättigade intressen som väger tyngre än dina intressen. Vi informerar dig då om detta.

Rätt att återkalla ditt samtycke

När behandlingen av dina personuppgifter bygger på samtycke kan du när som helst dra tillbaka detta. Kontakta oss i så fall med hjälp av kontaktuppgifterna nedan.

Rätt att lämna in klagomål

Om du har ett klagomål som rör Limes behandling av personuppgifter kan du kontakta oss på support@lime.tech eller vända dig till tillsynsmyndigheten i den medlemsstat där du bor eller där det påstådda intrånget har begåtts. Den behöriga tillsynsmyndigheten i Sverige är Integritetsskyddsmyndigheten. Du kan kontakta myndigheten på

Webbplats: https://www.imy.se

Telefon: 08-657 61 00

E-post: imy@imy.se

Hur vi lämnar ut dina personuppgifter

Lime kan lämna ut dina personuppgifter till betrodda tredje parter, såsom myndigheter och företag vi samarbetar med. Vi kommer aldrig att sälja uppgifterna till någon annan. När vi lämnar ut uppgifter till tredje parter är syftena och de rättsliga grunderna desamma som när uppgifterna samlades in. Lime vidtar tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras på ett säkert sätt. Vid behov ingår Lime personuppgiftsbiträdesavtal och vidtar andra lämpliga åtgärder för att säkerställa att personuppgifterna behandlas säkert. Nedan följer några kategorier av mottagare som vi kan lämna ut personuppgifter till.

Leverantörer och underleverantörer: Lime anlitar externa leverantörer för att genomföra en del av sin verksamhet, till exempel företag som tillhandahåller funktioner som dataanalys, e-posthantering, databashantering och datalagringstjänster (hosting). När dessa leverantörer utför tjänster för vår räkning kan vi lämna ut personuppgifter till dem.  I syfte att minska mängden skräppost använder Lime tredjepartsprogram för att bedöma giltigheten hos din e-postadress. Lime kan lämna ut din e-postadress till sådana tredjepartsprogram. Lime Gos användning och överföring av uppgifter från Googles API:er till andra appar sker i enlighet med Google API Services User Data Policy, och uppfyller kraven på begränsad användning.

Banker, pensionsinstitut och andra företag som Lime samarbetar med: Lime lämnar också ut personuppgifter till andra oberoende personuppgiftsansvariga, såsom den svenska skattemyndigheten, banker, försäkringsbolag, pensionsinstitut, kreditkortsföretag och resebyråer. Dessa mottagare är självständigt personuppgiftsansvariga för behandlingen av dina personuppgifter.

Koncernföretag: Lime kan lämna ut dina personuppgifter till andra företag i vår koncern om det behövs för att nå de syften som anges i denna integritetspolicy.

Sociala medier: Lime använder sociala medier. När du använder sociala medier samlas dina personuppgifter in och behandlas av medieföretagen. Mer information finns i respektive företags integritetspolicy.

Domstolar, myndigheter och andra offentliga organ: Lime lämnar också ut personuppgifter när detta krävs enligt lag, myndighetsbeslut eller domstolsbeslut, eller när vi som företag har rimlig anledning att anse att detta är nödvändigt för att värna om våra rättigheter.

När kan vi överföra personuppgifter till länder utanför EU/EES?

I allmänhet behandlar Lime personuppgifterna endast inom EU/EES. Ibland kan vi emellertid lämna ut dem till en part i ett land utanför EU/EES. Eftersom den allmänna dataskyddsförordningen inte är tillämplig i sådana länder betyder detta att du inte automatiskt har samma rättigheter och skydd för dina personuppgifter som inom EU/EES. Vi skyddar dina personuppgifter antingen genom att basera överföringen på ett beslut om adekvat skyddsnivå fattat av Europeiska kommissionen eller genom att vidta lämpliga säkerhetsåtgärder, såsom att kombinera avtal som innehåller av Europeiska kommissionen godkända standardavtalsklausuler med organisatoriska och tekniska skyddsåtgärder, för att säkerställa att personuppgifterna också är skyddade under och efter överföringen. Du kan läsa mer om vilka länder som anses erbjuda en adekvat skyddsnivå på Europeiska kommissionens webbplats. Mer information om standardavtalsklausulerna hittar du här.

Vi gör en riskbedömning innan någon överföring sker och vidtar tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att tillse att skyddet är tillräckligt. Vi överför inte fler personuppgifter än nödvändigt och anonymiserar om möjligt uppgifterna innan de överförs. Kontakta oss om du vill ha mer information om vilka skyddsåtgärder vi vidtar i enskilda fall.

Följande mottagare utanför EU/EES kan ta emot dina personuppgifter:

Leverantörer och underleverantörer: Vi kan lämna ut personuppgifter till leverantörer och underleverantörer utanför EU/EES. Det kan till exempel vara leverantörer av IT-tjänster. Vilka länder överföringar kan göras till beror på omständigheterna i varje enskilt fall. Skicka ett e-postmeddelande till support@lime.tech om du vill ha mer information.

Företag som Lime samarbetar med: Vi kan lämna ut personuppgifter till samarbetspartner utanför EU/EES. Vilka länder överföringar kan göras till beror på omständigheterna i varje enskilt fall. Skicka ett e-postmeddelande till support@lime.tech om du vill ha mer information.

Sociala medier: När du besöker, samverkar med eller på annat sätt använder Limes sociala mediekanaler samlas dina personuppgifter också in av det företag som äger medieplattformen i fråga. I samband med att dessa företag erhåller personuppgifter genom Limes kanaler kan uppgifterna överföras till USA och andra länder.

Facebook och Instagram: Genom att du använder tjänsterna behandlas dina personuppgifter av Meta Platforms Ireland Ltd. Du kan läsa mer om hur uppgifterna behandlas här.

Mer information om Metas överföringar till tredjeländer och standardavtalsklausulerna finns här.

LinkedIn: Genom att du använder tjänsterna behandlas dina personuppgifter av Microsoft Corporation. Du kan läsa mer om hur Microsoft behandlar personuppgifter här, och mer om överföringar till tredjeländer här.

TikTok: Genom att du använder tjänsterna behandlas dina personuppgifter av TikTok Technology Limited och TikTok Information Technologies UK Limited. Du kan läsa mer om behandlingen av personuppgifter och överföringar till tredjeländer här.

YouTube: Genom att du använder tjänsterna behandlas dina personuppgifter av Google LLC. Du kan läsa mer om behandlingen av personuppgifter och överföringar till tredjeländer här.

X (tidigare Twitter): Genom att du använder tjänsterna behandlas dina personuppgifter av X Corp. Du kan läsa mer om hur uppgifterna behandlas och överföringar till tredjeländer här.

Ändringar av denna integritetspolicy

Detta dokument kommer att granskas kontinuerligt och genomgå en årlig översyn som dokumentets ägare ansvarar för. Återkommande kritiska tillbud kan medföra ytterligare översyner.

Kontaktuppgifter

Om du har några frågor om vår integritetspolicy får du gärna kontakta oss.

Skicka e-post till support@lime.tech

Mer kontaktinformation finns på vår webbplats www.lime-technologies.com.

Vill du komma i kontakt med oss?

Slösa inte mer med din tid! Låt oss tillsammans hitta lösningen som ger dig fler kunder och skapar ambassadörer av dina befintliga!