Hem Juridik Allmänna Villkor Allmänna villkor Lime Go

Allmänna villkor Lime Go

1. Inledning

1.1 Dessa allmänna villkor (”AV”) reglerar Kundens användning av Tjänsterna och Lime Technologies Sweden AB:s (”Lime”) tillhandahållande av Tjänsterna. Dessa AV utgör bilaga till av Lime och Kunden träffat Avtal. Kunden köper tillgång till Tjänsterna direkt från Lime. AV gäller oavsett om Tjänsterna har tillhandahållits kostnadsfritt eller mot betalning.

1.2 Tjänsterna tillhandahålls som “Software as a Service”, där Kunden genom Avtalet köper ett abonnemang på Tjänsterna som görs tillgängliga online. Vid tecknande av Avtal ges Kunden genom abonnemanget vid Startdagen rätt till åtkomst av Tjänsterna och rätt att använda dem på det sätt som framgår av Avtalet. Alla delar av Tjänsterna regleras av Avtalet, inklusive delar som läggs till, köps till eller tas i bruk vid ett senare tillfälle än Startdagen.

1.3 Genom att ingå Avtalet, eller genom att börja använda Tjänsterna, godkänner Kunden dessa AV.

2. Definitioner

Utöver de begrepp som definieras i löptext i Avtalet ska följande definitioner ha nedan innebörd.

2.1 Abonnemangsavgift: Återkommande avgifter enligt Avtalet som debiteras av Lime för Kundens abonnemang av Tjänsterna.

2.2 Användare: En fysisk person, typiskt sett anställd hos Kunden, som av Kunden får rätt att använda Tjänsterna för Kundens egna interna verksamhetsändamål.

2.3 Avtal: Avtal mellan Lime och Kunden för leverans av Tjänsterna, dessa AV samt Avtalets bilagor.

2.4 Dokumentation: All dokumentation, inklusive manualer, användarguider, eller andra skrivna, elektroniska eller icke-elektroniska, beskrivningar av hur Tjänsterna är upprättade och används.

2.5 Kund: Beställare av Tjänsterna i enlighet med vad som framgår av Avtalet.

2.6 Kundens Data: All data eller information som ägs av Kunden och som överförs av Kunden till eller från Tjänsterna när Kunden använder Tjänsterna i syfte att behandlas av Tjänsterna.

2.7 Startdag: Den dag då Kund undertecknar order.

2.8 Lime-administratör: Den eller de hos Kunden som är ansvariga för administration av Tjänsterna i dagligt bruk.

2.9 Limes Data: All data eller information som ägs av Lime eller dess underleverantörer som är tillgängliga för Kunden genom Tjänsterna, inklusive sådan information som görs tillgänglig i Tjänsterna av Bisnode.

2.10 Meddelanden: Meddelanden och information om Tjänsterna, t.ex. information om driftstörningar, nya versioner, övrig information om programvaran, support, prisjustering eller ändringar i AV.

2.11 Support: Assistans av Lime till Kund rörande handhavandeproblem med Tjänsterna.

2.12 Tilläggstjänster: Separata enskilda funktioner eller funktionella paket (add-ons) som Kunden kan använda mot Abonnemangsavgift, alternativt särskild avgift per transaktion.

2.13 Tjänsterna: Den programvara som görs tillgänglig för Kunden av Lime enligt Avtalet inklusive helt eller delvis integrerade Tilläggstjänster. Kunden köper licenser till Tjänsterna.

2.14 Tredjepartsapplikation: Applikationer, programvara, webbplatser, tjänster eller annan lösning som tillhör annan än Lime eller annan produkt som i Avtalet definieras som Tredjepartsapplikation.

3. Limes åtagande

3.1 Lime ska tillhandahålla Kunden Tjänsterna från och med Startdagen. Tilläggstjänster kan göras tillgängliga vid separat tidpunkt. Detta påverkar då inte Startdagen.

3.2 Lime tillhandahåller Tjänsterna i abonnemangsform. Bindningstid följer avtalsperioden enligt punkt 15.2 och är således 12 månader från Startdagen.

3.3 Lime ska tillhandahålla Tjänsterna i enlighet med Avtalet. Lime ska utföra samtliga förpliktelser enligt Avtalet med den skicklighet, snabbhet och omsorg som kan förväntas av leverantörer av liknande tjänster i branschen samt i enlighet med tillämplig lag, förordning och andra föreskrifter.

3.4 Lime har rätt att anlita underleverantör för fullgörande av Limes förpliktelser enligt Avtalet. Lime ansvarar för utförandet av de avtalsförpliktelser som utförs av underleverantörer såsom om de hade utförts av Lime själv.

3.5 Om inte annat framgår av Avtalet har Lime rätt att, med iakttagande av parternas personuppgiftsbiträdesavtal, tillhandahålla Tjänsterna från ett annat land.

3.6 Lime ska säkerställa att Kunden har tillgång till de senaste versionerna av Tjänsterna.

3.7 Lime förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande göra förbättringar, tillägg, ändringar, ta bort funktionaliteter eller korrigera fel eller brister i Tjänsterna. Lime friskriver sig från ansvar som härrör från sådana åtgärder. Om en sådan åtgärd, mot förmodan, sätter funktioner ur spel eller tar bort sådan funktion som utgör en väsentlig del av Tjänsterna permanent, har Kunden rätt att säga upp Avtalet med omedelbar verkan i enlighet med punkt 15.4. Kunden har därvid rätt till proportionell återbetalning av i förväg erlagda avgifter avseende den eller de delar av Tjänsterna som påverkats.

3.8 Lime ska vid tillhandahållandet av Tjänsterna tillhandahålla adekvata administrativa, fysiska och tekniska säkerhetsåtgärder. Lime ska regelbundet genomföra säkerhetskopiering för att minska risken för att Kundens Data går förlorad. Vid storskaliga användarmisstag kan Kunden skicka en förfrågan till Lime om återläsning av den senast gjorda säkerhetskopian. Återläsning medför en extra kostnad mot löpande konsulttaxa och sker i mån av tid.

4. Kundens åtagande

4.1 Kunden åtar sig att använda Tjänsterna i enlighet med Avtalet, tillämplig lag, förordning eller annan föreskrift samt att följa vid var tid lämnade instruktioner för Tjänsternas användande från Lime. Kunden ansvarar för att Användares användning av Tjänsterna sker i enlighet med Avtalet.

4.2 När Kunden genom att ingå Avtalet köpt abonnemang avseende Tjänsterna får Kunden rätt att använda Tjänsterna under avtalsperioden för så många Användare som Kunden köpt abonnemang för från och med Startdagen. Kunden kan när som helst under avtalsperioden utöka antalet Användare genom att lägga till fler licenser samt köpa till rätt att använda helt eller delvis integrerade Tilläggstjänster enligt vid var tid gällande prislista eller enligt Avtal. Nya Användare som läggs till ingår i samma avtalsperiod enligt punkt 15.2 som övriga Användare.

4.3 Endast Användare med en betald och giltig licens har rätt att använda Tjänsterna. Licenser utfärdas för enskilda namngivna Användare och Tjänsterna omfattar det antal licenser som specificeras i Avtalet. Användarkonton skapas och administreras av Kunden. Licenser får inte delas eller användas av fler än en Användare. Kunden kan dock fritt överföra en licens från en Användare till en annan. Lime förbehåller sig rätten att kontrollera antalet utnyttjade licenser. Kundens otillåtliga utnyttjande av fler Licenser än vad som specificeras i Avtalet ger Lime rätt att stänga av Tjänsterna enligt punkt 6.4.

4.4 Varje Användare är ansvarig för sekretessen och riktigheten avseende inloggningsuppgifter och annan kontoinformation. Kunden och/eller Användaren ska omedelbart informera Lime vid obehörig åtkomst av inloggningsuppgifter.

4.5 Maximal lagring för Kunden i Tjänsternas grundutförande framgår av vid var tidpunkt gällande prislista. Ytterligare lagringskapacitet medför extra kostnad. Maximalt antal unika mottagare av e-post utskick framgår av vid var tidpunkt gällande prislista. Ytterligare e-postutskick medför extra kostnad i enlighet med vid var tidpunkt gällande prislista.

4.6 Kunden åtar sig att ha tillgång till sådan programvara, utrustning och kommunikationstjänst som krävs för att utnyttja Tjänsterna såsom webbläsare, pdf-läsare, toolbars, antivirusprogram samt brandväggar. Dessa framgår av Limes hemsida eller meddelas av Lime vid förfrågan. Kunden ansvarar för att sådana tredjepartsprogram är korrekt installerade och tillåter trafik mot av Lime hänvisade webbadresser. Lime är inte ansvarig för prestanda i internettjänster eller hur internetleverantörer utför sina tjänster. Kundens användning av internet för att nyttja Tjänsterna varken installeras, underhålls eller etableras av Lime. Lime har inte kontroll över internet. Lime är inte ansvarig för avbrott eller störningar i driften av någon del av internet och har inte heller ansvar för en eventuell reglering av internet.

4.7 Kunden åtar sig att inte använda Tjänsterna för något illegalt eller obehörigt syfte, så som att skicka oönskad, obeställd digital kommunikation, t.ex. reklamutskick och bedrägeriförsök (”Spam”) till företag. Användare ska inte överföra virus, maskar eller skadlig kod av något slag till Tjänsterna eller genom att använda Tjänsterna. Kunden ansvarar för att Användare vid användning av Tjänsterna inte bryter mot tillämplig lag, förordning eller annan föreskrift, innefattande men inte uteslutande lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk och marknadsföringslag (2008:486), samt att Användare inte överför stötande, hotande, kränkande, ärekränkande eller annan anstötlig data eller information till Tjänsterna.

4.7.1 Om Kunden, i strid mot denna punkt 4.7, använder Tjänsterna för att skicka Spam och det leder till att Limes IP-nummer för utskick tillfälligt svartlistas, exempelvis hos Spamcop, har Lime rätt att omedelbart stoppa ytterligare utskick från Kunden till dess utredning skett om orsaken till svartlistningen. Om Kundens felaktiga nyttjande enligt denna punkt 4.7 även leder till att hostingleverantörers IP-nummer för utskick svartlistas så är Kunden skyldig att ersätta Lime för alla de kostnader som uppstått för att byta IP-nummer.

4.7.2 Om Kundens felaktiga nyttjande av Tjänsterna i strid mot denna punkt 4.7 leder till att Kunden fälls i domstol eller får en anmärkning av Konsumentverket för felaktigt utnyttjande av Tjänsterna har Lime rätt säga upp Avtalet med omedelbar verkan i enlighet med punkt 15.4. Eventuella i förskott erlagda avgifter återbetalas inte.

4.7.3 Lime tar inget direkt eller indirekt ansvar vid Kundens felaktiga nyttjande av Tjänsterna i strid mot denna punkt 4.7. Kundens brott mot denna punkt 4.7 ska anses utgöra ett väsentligt avtalsbrott.

5. Licens

5.1 Kunden erhåller en begränsad, uppsägningsbar, icke-exklusiv och icke överlåtbar licens att använda Tjänsterna i enlighet med Avtalet för Kundens interna affärsverksamhet mot betalning av avgifter enligt Avtalet eller vid var tidpunkt gällande prislista. Betalning av avgifter enligt Avtal och uppfyllande av Kundens samtliga förpliktelser enligt Avtalet är en nödvändig förutsättning för Kundens rätt att använda Tjänsterna.

5.2 Kunden har inte under några omständigheter rätt att överföra eller överlåta, helt eller delvis, någon licens för Tjänsterna till tredje part (innefattande men inte uteslutande vid fusioner och fissioner, konkurs, ändring av ägande eller kontroll eller till närliggande bolag) om inte skriftligt godkännande erhålls från Lime dessförinnan.

5.3 Tjänsterna tillhandahålls i befintligt skick. Kundens rätt att använda Tjänsterna är inte villkorade av eller beroende av någon särskild version av Tjänsterna eller funktion vid någon särskild tidpunkt, utan ger tillgång till och rätt att använda Tjänsterna såsom de tillhandahålls vid varje given tidpunkt. Tillhandahållandet av Tjänsterna är inte villkorade av leverans av framtida versioner eller funktionaliteter, och inte heller beroende av Dokumentation som vid var tid görs tillgänglig av Lime.

6. Tillgänglighet

6.1 Lime ska tillhandahålla en för Kunden säker leverans av Tjänsterna.

6.2 Tjänsterna är normalt tillgängliga via internet dygnet runt sju dagar i veckan. Lime (och Limes underleverantörer) har rätt att vidta åtgärder som påverkar ovan nämnda tillgänglighet om Lime anser det nödvändigt av tekniska-, service-, drifts- eller säkerhetsrelaterade skäl. Planerade driftsavbrott på grund av systemunderhåll meddelas Kunden i förväg. Planerade drift- och underhållsstopp framgår av Limes hemsida.

6.3 Oplanerade driftsstopp kan förekomma. I den mån Lime är ansvarigt för, och kan påverka, sådant driftsstopp, ska Lime skyndsamt åtgärda felet.

6.4 Om Kunden använder Tjänsterna i strid med Avtalet enligt punkt 4.3 och punkt 9.5 har Lime rätt att tillfälligt stänga av Tjänsterna helt och hållet. Lime gör Tjänsterna tillgängliga för Kunden efter Kunden åtgärdat överträdelsen.

7. Support

7.1 Avtalet ger Kunden rätt till Support. Support ges till den hos Kunden som är utsedd till Lime-administratör. All Support ska stå i rimligt förhållande till Abonnemangsavgiften. Support ges för de två senaste versionerna av Tjänsterna.

7.2 Om inget annat anges i Avtalet tillhandahåller Lime Support via internet, e-post och telefon (helgfri måndag till fredag 08.00–17.00). Supportfrågor via e-post besvaras normalt senast närmast påföljande arbetsdag. Supportärende som tas emot via telefon prioriteras efter ankomsttid.

7.3 Dag före helgdag förbehåller sig Lime rätten att hålla supporten stängd. Om så skulle ske meddelas detta på Limes hemsida.

7.4 I Support ingår inte att (i) ge instruktioner kring eller utbilda Användare i information som finns i Dokumentation, (ii) ge instruktioner kring eller utbilda Användare i andra system och tjänster som kan krävas för Tjänsternas funktionalitet (t.ex. webbläsare eller PDF-läsare), (iii) att göra kundspecifika anpassningar i Tjänsterna, (iv) avhjälpa fel som uppstått på grund av åtgärder utförda av annan än Lime eller av Lime anlitad underleverantör eller ovarsam och/eller felaktig hantering av Kunden, (v) avhjälpa fel som orsakats av en produkt/tjänst från tredje part som kopplats till Tjänsterna, (vi) avhjälpa fel som uppkommit på grund av fel i Kundens tekniska utrustning, eller (vii) fel orsakad av skadlig kod. Vidare ingår inte i Limes Support att avhjälpa fel i nätverk, operativsystem eller annan mjukvara som tillhandahålls av tredje part. Support inkluderar således inte Windows, MS Office, skrivare, e-postprogramvara m.m.

8. Databehandling och integritet

8.1 Kundens användande av Tjänsterna kan komma att innebära att personuppgifter överförs från Kunden till Lime. Lime är därvid enligt europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) (”GDPR”) att betrakta som personuppgiftsbiträde avseende de personuppgifter som Lime behandlar inom ramen för Avtalet för Kundens räkning och Kunden är att betrakta som personuppgiftsansvarig. Lime och Kunden ska, i enlighet med GDPR:s krav, ingå ett personuppgiftsbiträdesavtal som reglerar Limes behandling av Kundens personuppgifter i enlighet med Avtalet. Det personuppgiftsbiträdesavtal som ska gälla mellan parterna hittar du här.

8.2 I förhållandet mellan Lime och Kunden innehar Kunden samtliga rättigheter till Kundens Data och Lime erhåller inga rättigheter, utöver vad som framgår av Avtalet, till Kundens Data eller del därav. Lime har rätt att under avtalstiden använda Kundens Data för att leverera Tjänsterna till Kunden.

8.3 Lime är inte i något fall ansvarig för innehållet i eller äganderätten till Kundens Data. Lime är inte heller ansvarig för några instruktioner för behandling eller åtgärder avseende Kundens Data som Kunden ger till sina Användare eller till Lime eller andra åtgärder som utförs av Kundens Användare vid användande av Tjänsterna.

8.4 Lime ska visa tillbörlig omsorg för att säkra överföringar av information mellan Kunden och Tjänsterna. Då internet är ett öppet system kan dock Lime inte garantera, och garanterar inte, att tredje part inte kan komma i besittning av eller ändra Kundens Data eller överföringen. Lime har inget ansvar för sådant oavsiktligt missbruk, avslöjande eller förlust av Kundens Data.

8.5 Lime, eller i förekommande fall dess underleverantörer, äger samtliga rättigheter till Limes Data. Kunden ska inte, utan att i förväg ha erhållit skriftligt godkännande från Lime, exportera Limes Data i något format utanför Tjänsten, oavsett om sådan Limes Data ingår i Tjänsterna eller har köpts separat av Kunden. Vid förfrågan kan Lime efter eget gottfinnande tillåta att Limes Data exporteras till andra hos Kunden interna system. Lime kan vid en sådan förfrågan efter eget gottfinnande begränsa mängden av Limes Data som får exporteras. Sådana begränsningar informeras om på Limes hemsida. Export av Limes Data till tredje man eller i övrigt utanför Kundens interna mjukvarumiljö är aldrig tillåtet. Limes assistans vid export av Limes Data sker mot löpande konsulttaxa enligt gällande prislista.

8.6 Lime kan komma att samla in information om användningen av Tjänsterna via automatiserade datainsamlingsverktyg. Lime samlar in och använder sådan information i syfte att säkerställa, underhålla och förbättra produkter och tjänster samt för statistik och analyser av olika slag. Eventuella personuppgifter som samlas in för analys, utveckling och förbättring av Tjänsterna är fullständigt anonymiserade. Lime kan även komma att kontakta Användare med information som är relevant för Tjänsterna samt samla in information om användningen av Tjänsterna via automatiserade datainsamlingsverktyg i syfte att kontakta Användare med information som är relevant för Tjänsterna, inklusive riktade produktnyheter och information om relevanta funktioner i Tjänsterna. Sådan informationsbehandling och kommunikation med Användare kan innebära viss personuppgiftsbehandling för vilken Lime är personuppgiftsansvarig. Härmed samtycker Kunden uttryckligen till att Lime får behandla personuppgifter för kommunikation med Användare. Lime begränsar personuppgiftsbehandlingen för detta ändamål till det som är nödvändigt för att uppnå ändamålet. Lime kommer att tillämpa lämpliga säkerhetsåtgärder för behandlingen. Lime kan komma att anlita personuppgiftsbiträden för behandlingen. Vid anlitande av personuppgiftsbiträden för denna behandling av personuppgifter ingår Lime personuppgiftsbiträdesavtal med sådana personuppgiftsbiträden. Kunden åtar sig att informera Användare om Limes integritetspolicy som beskriver denna personuppgiftsbehandling (länk).

8.7 Om inte annat anges Avtalet, inklusive personuppgiftsbiträdesavtalet, ska Lime inte sälja, hyra, hyra ut eller på annat sätt göra Kundens Data tillgänglig för tredje part, utom i följande situationer: (i) för att följa tillämplig lag, förordning, föreskrift, eller myndighetsbeslut, (ii) för att undersöka eller förhindra säkerhetshot eller bedrägeri, samt (iii) om det krävs vid omorganisation, fusion, försäljning eller köp av hela eller delar av Lime. För det fall Lime lämnar ut Kundens Data enligt denna punkt 8.6 ska Lime, förutsatt att det är förenligt med gällande rätt, meddela Kunden att Kundens Data lämnas ut samt i den mån det är möjligt säkerställa att mottagande part iakttar AV.

8.8 Kunden kan begära en export av Kundens Data. En sådan begäran kan framställas när som helst under Avtalets löptid men ska framställas senast trettio (30) dagar innan Avtalet upphör. Limes export av Kundens Data sker mot löpande konsulttaxa enligt gällande prislista. Efter Avtalets upphörande raderas Kundens Data i Tjänsterna och det är upp till Kunden att spara informationen på annat sätt.

9. Prissättning och betalningsvillkor

9.1 Kunden ska erlägga den avgift för Tjänsterna som specificeras i Avtalet. Om Avtalet inte specificerar någon ersättning följer avgifter för Tjänsterna de priser som vid var tidpunkt görs tillgängliga av Lime.

9.2 Lime utvecklar ständigt Tjänsterna vilket resulterar i ökad funktionalitet för Kunden. Lime förbehåller sig rätten att ändra Abonnemangsavgiften en gång om året. Sådan prisjustering baseras på (i) en generell prisjustering från Limes sida, eller (ii) Statistiska Centralbyråns Konsumentprisindex (”KPI”) enligt punkt 9.2.1. Prisjusteringen ska börja tillämpas i samband med nästa faktureringstillfälle.

9.2.1 Lime har rätt att i enlighet med denna punkt 9.2 justera Abonnemangsavgiften baserat på KPI för oktober månad det år som nedan definieras som ”n-2”. Justeringen ska baseras på den procentuella förändringen av KPI för perioden mellan oktober n-2 och oktober n-1. Om prisändringen är negativ står gällande Abonnemangsavgift kvar. Prisjustering baserat på KPI beräknas därmed enligt följande:

9.3 Om inget annat anges i Avtalet debiteras Abonnemangsavgifter ett år i förskott. De delar av Tjänsterna som i förekommande fall har en avgift per transaktion debiteras i efterskott om inget annat anges i Avtalet.

9.4 Om inget annat anges i Avtalet är betalningsvillkor 30 dagar. Avgifter, till exempel fakturaavgift, debiteras enligt de villkor som vid var tid tillämpas av Lime. Moms tillkommer på angivna priser.

9.5 Kundens dröjsmål med betalning av avgifter i enlighet med Avtalet ska ge Lime rätt att stänga av Tjänsterna enligt punkt 6.4.

9.6 Dröjsmålsränta är av Riksbanken fastställd referensränta plus 8 procentenheter enligt 6 § Räntelag (1975:635).

10. Immateriella rättigheter

10.1 Lime, eller dess licensgivare, är ensam innehavare av alla immateriella rättigheter (”IPR”) hänförliga till Tjänsterna, inklusive Dokumentation, och däri ingående programvara. IPR innefattar men är inte begränsat till rättigheter i upphovsrätt, patent, varumärken, företagsnamn, mönster och produktdesign, källkod, databaser, affärsplaner och know-how, i samtliga fall oavsett om dessa är registrerade eller inte och samtliga ansökningar till någon av dessa rättigheter.

10.2 All upphovsrätt, varumärken, registrerade varumärken, produktnamn, företagsnamn eller logotyper som anges i Tjänsterna eller i anslutning till Tjänsterna är respektive rättighetsinnehavares egendom. Lime är inte ansvarig för länkar till, eller innehållet i, webbsidor eller Dokumentation som inte ägs eller kontrolleras av Lime som anges i Tjänsterna eller därmed åtföljande webbsidor eller Dokumentation.

10.3 Kunden ger Lime rätt att använda sitt företagsnamn och varumärke i marknadsföringssyfte.

10.4 Tjänsterna kan vara integrerade med Tredjepartsapplikationer i syfte att göra innehåll, produkter och/eller tjänster tillgängliga för Användarna. I den mån Tredjepartsapplikationer ingår i Tjänsterna ska tillhandahållaren av Tredjepartsapplikationens villkor för användning, licens, ansvar, rättande av fel och IPR gälla istället för Avtalet. Lime ansvarar således inte för skada förorsakad av Tredjepartsapplikation och står inte bakom och ansvarar inte för beteenden, funktioner eller innehåll i någon Tredjepartsapplikation eller för någon transaktion som användaren eventuellt ingår med tillhandahållaren av sådan Tredjepartsapplikation.

10.5 Kunden ansvarar för skada som Kunden orsakat Lime som grundas i att Kunden (i) gör intrång i Limes eller tredje mans IPR, eller (ii) använder Tjänsterna i strid mot punkt 4.7. Kundens skadeståndsskyldighet för sådan skada ska uppgå till ett belopp som motsvarar det högsta av: (i) motsvarigheten till Abonnemangsavgifterna för fem (5) år avseende de innevarande licenserna, eller (ii) den verkliga skadan. Kunden bekräftar att Lime kan drabbas av oersättlig skada vid intrång eller skada på Limes IPR. Lime eller dess licensgivare har rätt att använda sig av alla rimliga åtgärder för att skydda sina kommersiella intressen och sin egendom, inklusive alla åtgärder som är möjliga enligt gällande rätt, så som interimistiska åtgärder.

11. Ansvar för fel och garanti

11.1 Lime garanterar att Tjänsterna kommer att fungera huvudsakligen som beskrivits i Avtalet. Kunden och Lime är överens om att Tjänsterna och leveransen därav inte är helt fria från fel och att förbättringar av Tjänsterna är en pågående process. Kunden medger att Tjänsterna är levererade i befintligt skick och används på Kundens egen risk.

11.2 Lime garanterar inte att Tjänsterna (i) uppfyller Kundens specifika förväntningar avseende t.ex. ändamål eller funktionalitet utöver de garantier som Lime lämnar i Avtalet, (ii) fungerar korrekt med Kundens val av utrustning, system eller inställningar, samt (iii) inte avbryts eller är fria från fel.

11.3 Varken Lime eller någon av dess licensgivare ger någon garanti, vare sig uttrycklig eller underförstådd, rörande lämplighet för visst ändamål eller kapacitet för systemintegration. Lime gör inga påståenden rörande Tjänsternas beskaffenhet utöver de som särskilt anges i Avtalet och Kunden ska inte förlita sig på eventuella påståenden som inte uttryckligen anges i Avtalet.

11.4 Om Tjänsterna inte fungerar i enlighet med ovan angivna begränsade garanti ska Lime korrigera alla konstaterade fel eller brister i Tjänsterna på egen bekostnad. Lime åtgärdar anmälda fel i Tjänsterna som på ett allvarligt sätt påverkar funktionen i Tjänsterna så snart det är möjligt. Lime förbehåller sig dock rätten att avgöra när och hur ett fel ska rättas samt när och hur en åtgärd ska utföras. Fel som inte på ett allvarligt sätt påverkar Kundens användande av Tjänsterna och/eller Tjänsternas funktion åtgärdar Lime tidigast vid nästa officiella version av Tjänsterna.

11.5 Limes felansvar enligt punkt 11.4 gäller under förutsättning att (i) Kunden reklamerar felet till Lime senast trettio (30) dagar efter att Kunden upptäckt eller borde ha upptäckt felet, och (ii) Kunden tillhandahåller Lime den information och data som krävs för att Lime ska kunna hantera felet.

12. Ansvarsbegränsning

12.1 Lime ansvarar med nedan angivna begränsningar för skada som Lime orsakat Kunden genom ett brott av någon av Limes förpliktelser som följer av Avtalet vid utförandet av Tjänsterna.

12.1.1 Limes ansvar är begränsat till direkt skada och ska således under inga omständigheter innefatta ersättning för indirekt skada eller följdskada, innefattande men inte begränsat till all förlust av Kundens Data, förlust av produktion, förlust av intäkt eller vinst samt krav från tredje part (inklusive krav från myndighet), även om Kunden har informerats om risken för sådana skador.

12.1.2 Limes sammanlagda och totala ansvar under Avtalet ska under varje tolv (12)-månadersperiod vara begränsat till ett belopp som motsvarar tolv (12) månaders Abonnemangsavgifter för Tjänsterna under samma period.

12.2 För att inte förlora sin rätt till skadestånd enligt detta avsnitt 12 ska Kunden framställa sitt skadeståndsanspråk till Lime senast tre (3) månader efter det att Kunden märkt eller borde ha märkt grunden för kravet, dock senast sex (6) månader från skadetillfället.

12.3 Ansvarsbegränsningen enligt detta avsnitt 12 gäller inte i fall av (i) uppsåt eller grov vårdslöshet och (ii) sådant ansvar som inte kan begränsas eller exkluderas enligt gällande rätt.

12.4 Detta avsnitt 12 reglerar Limes totala ansvar gentemot Kunden för skada som Lime orsakat Kunden genom ett brott av någon av Limes förpliktelser som följer av Avtalet vid utförandet av Tjänsterna.

13. Skadeslöshetsförbindelse

13.1 Lime ska försvara Kunden och hålla Kunden skadeslös avseende krav från tredje part som grundas på att Kundens användning av Tjänsterna är i strid med, eller gör intrång i tredje parts IPR.

13.1.1 Limes ansvar enligt denna punkt 13.1 omfattar alla kostnader, avgifter, utgifter, förluster eller skadestånd som drabbar Kunden enligt en i domstol eller i skiljeförfarande stadfäst/beslutad förlikning eller domslut/skiljedomslut, inklusive rimliga ombudskostnader.

13.1.2 Limes skyldighet att hålla Kunden skadeslös enligt denna punkt 13.1 gäller endast om: (i) Kunden har använt Tjänsterna i enlighet med samtliga villkor i Avtalet, (ii) Kunden omedelbart skriftligen meddelar Lime om de krav som riktats mot Kunden, (iii) Lime ges full kontroll över den rättsliga processen och ensam beslutanderätt i förlikningsförhandlingar och att förlikningen befriar Kunden från allt ansvar, samt (iv) Kunden samarbetar med Lime på Limes bekostnad och t.ex. följer instruktioner från Lime och ger Lime skälig assistans avseende den rättsliga processen.

13.1.3 Lime är inte ansvarig enligt denna punkt 13.1 om kravet från tredje part uppstår på grund av modifiering, integrering eller kundanpassning av Tjänsterna som inte utförts av Lime eller av Lime anlitad underleverantör.

13.2 Vid ett konstaterat intrång i tredje parts IPR ska Lime efter eget gottfinnande (i) modifiera Tjänsterna så att de inte längre är i konflikt, (ii) ersätta Tjänsterna med en funktionalitet som motsvarar Tjänsterna, (iii) erhålla en licens för Kundens fortsatta användning av Tjänsterna, eller (iv) säga upp Avtalet mot en återbetalning av eventuella i förskott erlagda avgifter.

13.3 Kunden äger inte rätt att göra några andra krav gällande gentemot Lime med anledning av intrång i tredje parts IPR. Detta avsnitt 13 utgör således Limes enda ansvar gentemot Kund med anledning av intrång i tredje parts IPR.

13.4 Kunden ska försvara Lime och hålla Lime skadeslös avseende krav från tredje part som grundas på att Kundens Data eller Kundens användande av Tjänsterna i strid med Avtalet är i strid med eller gör intrång i den tredje partens IPR eller gällande lagstiftning.

13.4.1 Kundens ansvar enligt denna punkt 13.4 omfattar alla kostnader, avgifter, utgifter, förluster eller skadestånd som drabbar Lime enligt en i domstol eller i skiljeförfarande stadfäst/beslutad förlikning eller domslut/skiljedomslut, inklusive rimliga ombudskostnader.

13.4.2 Kundens skyldighet att hålla Lime skadeslös enligt detta avsnitt 13 gäller endast om: (i) Lime omedelbart skriftligen meddelar Kunden om de krav som riktats mot Lime, (ii) Kunden ges full kontroll över den rättsliga processen och ensam beslutanderätt i förlikningsförhandlingar och att förlikningen befriar Lime från allt ansvar, samt (iii) Lime samarbetar med Kunden på Kundens bekostnad och t.ex. följer instruktioner från Kunden och ger Kunden skälig assistans avseende den rättsliga processen.

14. Sekretess

14.1 Lime och Kunden förbinder sig att inte utan motpartens skriftliga medgivande utlämna information till tredje man om motpartens verksamhet som kan vara att betrakta som affärs- eller yrkeshemligheter eller som enligt lag omfattas av sekretesskyldighet, oavsett om den är muntlig, skriftlig, elektronisk eller i annan form (”Konfidentiell Information”). Med Konfidentiell Information avses inte sådan information som part kan visa har blivit känd för parten på annat sätt än genom Avtalet eller som är allmänt känd.

14.2 Sekretesskyldigheten enligt detta avsnitt 14 gäller inte när part enligt tillämplig lag, förordning, föreskrift, eller myndighetsbeslut är skyldig att lämna ut uppgifter.

14.3 Respektive part ansvarar för sina respektive anställdas och konsulters iakttagande av detta avsnitt 14 och ska genom sekretessförbindelse med dessa eller andra lämpliga åtgärder tillse att denna punkt 14.3 iakttas.

14.4 Parts sekretesskyldighet enligt Avtalet gäller under avtalstiden samt även för en period om fem (5) år efter det att Avtalet har upphört att gälla.

15. Avtalsperiod och uppsägning

15.1 Avtalet träder i kraft när Avtalet undertecknats av båda parter.

15.2 Om inget annat anges i Avtalet gäller Avtalet i tolv (12) månader från Startdagen. Om Avtalet inte skriftligen har sagts upp av någon av parterna senast sextio (60) dagar innan utgången av denna inledande period, eller någon efterföljande förlängningsperiod om Avtalet har förlängts i enlighet med denna punkt 15.2, ska Avtalet automatiskt förlängas med en period om tolv (12) månader.

15.3 Uppsägning av Kunden av en eller flera Användare ses som en uppsägning av en del av Avtalet och ska således ske i enlighet med punkt 15.2 ovan.

15.4 Utöver vad som i övrigt följer av Avtalet har Kunden och Lime rätt att skriftligen säga upp Avtalet med omedelbar verkan om: (i) den andra parten väsentligt bryter mot Avtalet och inte avhjälper sådant avtalsbrott inom trettio (30) dagar från det att avtalsbrottet skriftligen har påtalats, eller (ii) den andra parten försätts i konkurs, träder in i likvidation, blir föremål för företagsrekonstruktion, ställer in sina betalningar eller på annat sätt skäligen kan antas ha kommit på obestånd.

15.5 Kundens upprepade dröjsmål med betalning av avgifter i enlighet med Avtalet ska anses utgöra ett väsentligt avtalsbrott.

15.6 Vid uppsägning av Avtalet i enlighet med punkt 15.2 samt vid uppsägning från Limes sida i enlighet med punkt 15.4 är Kunden inte berättigad att återfå eventuella i förskott erlagda avgifter.

15.7 Uppsägning av detta Avtal, antingen i sin helhet eller av vissa delar eller visst antal Användare, gäller från den dag motparten skriftligen mottog uppsägningen.

15.8 Vid uppsägning av Avtalet stängs Kundens åtkomst till Tjänsterna av efter Avtalets upphörande. Vid uppsägning från Limes sida i enlighet med punkt 15.4 har Lime dock rätt att stänga av Tjänsterna helt och hållet med omedelbar verkan.

15.9 Om Kunden återkallar en order efter Avtalet har ingåtts förbehåller Lime sig rätten att fakturera faktiska kostnader samt 25 % av Abonnemangsavgiften för Tjänsterna de första tolv (12) månaderna.

15.10 Ett uppsagt Avtal kan återtecknas. Återtecknat avtal innebär automatiskt en ny bindningstid om tolv (12) månader enligt punkt 15.2. Vid återteckning av avtal är Kunden införstådd med att Kundens Data har raderats ur Tjänsterna.

16. Meddelanden

16.1 Meddelanden lämnas via Tjänsterna, som meddelande i Tjänsternas gränssnitt eller på Limes hemsida. Lime kan på eget val även skicka Meddelanden via e-post eller post.

16.2 Meddelanden är att anse som levererade när de har publicerats. För det fall Lime skickar Meddelanden via e-post eller post är Meddelanden att anse som levererade när de har skickats från Lime.

16.3 Meddelanden äger tillämpning omedelbart, om inget annat särskilt anges i Meddelandet.

16.4 Meddelande från Kunden till Lime avseende Avtalet skickas i första hand via e-post till adress angiven på Limes hemsida.

17. Övrigt

17.1 Motstridiga avtalsvillkor. Avtalet och dess bilagor kompletterar varandra. Om Avtalets huvuddokument och dessa AV innehåller motstridiga villkor ska Avtalets huvuddokument äga företräde.

17.2 Ändringar i AV. Lime förbehåller sig rätten att med sextio (60) dagars varsel ändra villkoren i AV samt övriga villkor för leverans av Tjänsterna. Om Kund inte accepterar sådan ändring, kan Avtalet sägas upp omedelbart i enlighet med punkt 15.4. Om Kunden säger upp Avtalet i enlighet med denna punkt 17.2 har Kunden rätt till proportionell återbetalning av eventuella i förskott erlagda avgifter.

17.3 Force Majeure. Varken Lime eller Kunden ska vara ansvariga för försening eller avbrott i sina åtaganden enligt Avtalet som orsakas av, eller härrör ur, en force majeure-händelse, såsom jordbävning, upplopp, arbetskonflikt och andra händelser som på samma sätt är utom Limes eller Kundens kontroll.

17.3.1 För det fall lagstiftning, förordningar eller föreskrifter som rör Tjänsterna eller leveransen därav ändras, eller ny lagstiftning, förordning eller föreskrift blir gällande efter att Tjänsterna har tillgängliggjorts på marknaden, som hindrar Lime från att uppfylla instruktioner från Kunden eller Limes skyldigheter enligt Avtalet, och/eller som kräver att Tjänsterna stängs av, helt eller delvis, för en viss tid eller för obestämd tid, ska det anses utgöra en force majeure-händelse. Lime är inte i något fall ansvarig för sådan force majeure-händelse. Kunden blir i sådana fall ersatt för i förväg betald Abonnemangsavgift för Tjänsterna som påverkas från den månad som följer avstängningen av Tjänsterna med anledning av force majeure-händelsen. Utöver detta har Kunden inte rätt att framställa ytterligare krav på Lime p.g.a. en force majeure-händelse.

17.4 Fortsatta förpliktelser. Bestämmelser i Avtalet som till sin natur är ägnade att vara giltiga efter Avtalets upphörande ska fortsätta att vara bindande för parterna efter att Avtalet har upphört oavsett anledning.

17.5 Ogiltighet. Om kompetent domstol, myndighet eller skiljenämnd skulle finna att någon bestämmelse i Avtalet är ogiltig, helt eller delvis, eller icke-verkställbar ska detta inte påverka giltigheten av övriga bestämmelser som ska vara gällande och verkställbara i den utsträckning som gällande rätt tillåter. Den aktuella bestämmelsen ska i sådana fall ersättas med en bestämmelse som, i så stor utsträckning som möjligt, uppnår den ursprungliga bestämmelsens syften.

17.6 Fullständigt avtal. Avtalet utgör parternas fullständiga reglering av föremålet för Avtalet. Alla eventuella skriftliga eller muntliga åtaganden och utfästelser som föregått Avtalet ersätts av innehållet i Avtalet.

18. Lagval och tvist

18.1 Detta Avtal ska tolkas och tillämpas i enlighet med svensk rätt.

18.2 Tvister som uppstår i anledning av detta Avtal ska lösas mellan parterna genom uppgörelse i godo. Om tvisten inte kan lösas i godo ska tvister som uppstår i anledning av detta Avtal slutligt avgöras genom skiljedom enligt Skiljedomsregler för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut.

18.3 Regler för Förenklat Skiljeförfarande ska tillämpas om det omtvistade värdet är mindre än etthundratusen (100 000) kronor och om det omtvistade värdet uppgår till etthundratusen (100 000) kronor eller mer ska Skiljedomsregler tillämpas. Skiljenämnden ska bestå av en skiljedomare om det omtvistade värdet uppgår till mer än etthundratusen (100 000) kronor men mindre än en miljon (1 000 000) kronor. Om det omtvistade värdet uppgår till en miljon (1 000 000) kronor eller mer ska skiljenämnden bestå av tre skiljedomare. Det omtvistade värdet omfattar kärandens yrkande i påkallelseskriften samt genkäromål som framställts i svaret över påkallelseskriften. Skiljeförfarandets säte ska vara Stockholm. Språket för förfarandet ska vara svenska.

Vad väntar du på?

Vi har ingen tid att förlora! Låt oss hitta den lösning som hjälper dig att locka fler kunder och omvandla befintliga till lojala ambassadörer redan idag.